Школи НВО по Математика

Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение. Разлагане на многочлени на множители
Лице и периметър на равнинни фигури
Лице на повърхнина и обем на ръбести и валчести тела
Линейни неравенства с едно неизвестно
Линейни уравнения с едно неизвестно ах+b=0 и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания
Линейно уравнение от вида (ax+b)(cx+d)=0. Модулно линейно уравнение от вида |ах+b|=c
Правоъгълна координатна система. Видове ъгли