Работен лист

На ………………………………………………………………………………………………….. Клас…………

Тема:  Линейно уравнение от вида (ax+b)(cx+d)=0. Модулно линейно уравнение от вида  |ах+b|=c

  1. Сборът на корените на уравнението |x-2|=3 е:

А)   -1     –––––––––––––––––––––––––––––-

Б)   2     ––––––––––––––––––––––––––––––

В)   4     ––––––––––––––––––––––––––––––

Г)   5     ––––––––––––––––––––––––––––––

              ––––––––––––––––––––––––––––––

  • Уравнението |x+7|=3 има:

А)   единствен корен -4     ––––––––––––––––––––––-

Б)   единствен корен -10     ––––––––––––––––––––––

В)   корени 4 и 10                ––––––––––––––––––––––

Г)   корени -4 и -10              ––––––––––––––––––––––

                                               ––––––––––––––––––––––

  • Произведението на корените на уравнението |x-5|-5=1 e:

А)  11             –––––––––––––––––––––––––––––

Б)  10              –––––––––––––––––––––––––––––

В)   -10        ––––––––––––––––––––––––––––-

Г) -11        ––––––––––––––––––––––––––––-

                                      ––––––––––––––––––––––––––––

  • Сборът от корените на уравнението |5-2x|=7 e:

А)  -1      –––––––––––––––––––––––––––––––

Б)   6       –––––––––––––––––––––––––––––––

В)   5       –––––––––––––––––––––––––––––––

Г)  -6       –––––––––––––––––––––––––––––––

                           –––––––––––––––––––––––––––––––

  • Абсолютната стойност на разликата на корените на уравнението |2x-11|=1 e:

А)   1     ––––––––––––––––––––––––––––––-

Б)   2     –––––––––––––––––––––––––––––––

В)   3    –––––––––––––––––––––––––––––––

 Г)   4     –––––––––––––––––––––––––––––––

                          ––––––––––––––––––––––––––––––

      6.)   Произведението от корените на уравнението (х+5)²-10х=50 е:

А)   8     ––––––––––––––––––––––––––––––-

Б)   -10   ––––––––––––––––––––––––––––––-

В)   -25    ––––––––––––––––––––––––––––––

Г)   30       ––––––––––––––––––––––––––––––

                   ––––––––––––––––––––––––––––––

      7.)     Момиче може да боядиса ограда за 2 часа, а момче – за 8 часа. За колко минути момчето и момичето заедно ще боядисат оградата?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––