Школа за подготовка за НВО – БЕЛ – VII клас

Ръководител:  Иван Бориславов Цанков

I. Цели

 1. Преодоляване на пропуските в усвояването на знания по БЕЛ в 7 клас.
 2. Усвояване на знания за работа с текст. Овладяване на правилата за правопис и правоговор.  
 3. Конкретната цел е в усвояването на изпитните изисквания за ефективна работа с текст с разбиране.
 4. Овладяване на диференцирани знания, умения и отношения, свързани с литературата и с изграждането на литературни и социокултурни компетентности на ученика.
 5. Диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците от VII клас.
 6. Установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по БЕЛ.
 7. Учениците да могат да се справят с видовете задачи от теста – / задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен; задачи с кратък свободен отговор; задача с разширен свободен отговор/.

II. Очаквани резултати

 1. Повишаване равнището на знания по БЕЛ и задоволително представяне на НВО.
 2. Разпознава особености на медийния и на художествения текст.
 3. Открива и редактира езикови грешки.
 4. Владее езикови средства, свързани с фонетични, с морфологични, със синтактични и с лексикални явления, и ги използва уместно в речевата практика.
 5. Различава основни ценности и норми на етническата национална общност и на гражданската национална общност.
 6. Разпознава по откъс от изучено произведение неговия автор и (заглавието на) самото произведение. Свързва имена на герои от изучено произведение с името на неговия автор и със заглавието на произведението.
 7. Свързва изучено произведение с името на автора, с жанра и с имена на герои от произведението.
 8. Спазва книжовни езикови правила.

III. Дейност

Часовете в школите за подготовка на учениците за НВО по БЕЛ започнаха през м. Март и се провеждаха всяка седмица – по 2 часа, до началото на м. Юни.

В първите два часа учениците правиха тест – входно равнище, чрез който се установиха пропуските и напредъка на всеки един ученик по БЕЛ. Въз основа на резултатите от теста изготвих програмата, като някои от темите, които включих ги избраха учениците – предимно уроци от учебния материал изучаван в V и в VI клас, понеже ги бяха забравили.

След като припомнихме част от уроците, в които учениците срещаха трудности, започнахме да решаваме тестове за подготовка за НВО по БЕЛ, като след всеки тест правихме анализ на допуснатите грешки и на напредъка на учениците – първо общо за групата, а после и индивидуално с всеки ученик.

Пропуските, които допускаха учениците, бяха с въпросите свързани с текста, както и с въпросите предимно по български език – /как да откриват и определят думите като – главни и второстепенни части на простото изречение, еднородни части в простото изречение, обособени части в простото изречение, как да определят вида на сложното изречение и задачите с открит отговор/. Учениците по-добре се справяха с литературните въпроси.

Голяма беше радостта на учениците като виждаха своя напредък след всеки направен тест / повишаване на точките и постепенно отстраняване на пропуските в техните знания/, това ги мотивираше да се подготвят самостоятелно вкъщи за следващия тест.

Благодарение на часовете по проекта, учениците успяха да се справят с теста от НВО по БЕЛ.

IV. Препоръки

В работата си с ученици-билингви  използвах разнообразни методи и форми за повишаване на резултатите от обучението, в сравнение с предходната година.

Учениците в 7. клас вече са критични и чувствителни както към своите резултати, така и към резултатите на своите съученици. Поради това трябва да се създадат условия за самооценка, взаимна оценка и обективна оценка в учебния процес. Учещите трябва да имат възможност сами да проверяват резултатите си и да търсят и намират обяснение на своите грешки при изпълнението на конкретни задачи, като ги обсъдят със съучениците си или прочетат (прослушат) отново. За да се създадат всички тези благоприятни условия за оценка, е необходимо да се прилага формиращо оценяване.

Учителят и учениците преценяват стратегиите на учене и резултатите от него спрямо целите на обучение. И двата субекта могат да дават обратна връзка за силните и слабите страни. Тази практика на оценяване стимулира участниците в образователното общуване да подобряват работата си, като анализират учебните резултати. Обратната връзка като част от формиращото оценяване помага на учениците да разберат пропуските си и да направят необходимото за тяхното отстраняване. Целта е  ученикът да се чувства включен по нов начин в образователния процес. Този вариант на оценяване изгражда у обучавания отговорност за собственото му развитие, както и навик да си задава въпроси относно степента и качеството на своята образователна подготовка.

Формиращото оценяване има централно значение за подобряване на индивидуалния процес на учене и развива способностите на учениците за самооценяване и самоуправление в този процес.

Много важно е след решаването на всеки тест да се направи анализ на теста, като трябва учителят винаги, след всеки тест, да поощрява и хвали не само тези ученици, при които има напредък, но и учениците, които имат затруднения при усвояването на учебния материал и трудно се справят с решаването на теста. Също така учителят да работи индивидуално с учениците, които имат пропуски в знанията си, като им обяснява всяка задача, при която срещат трудност, за да може постепенно и тези ученици да повишат резултатите си при решаването на тест.

По литература трябва да се работи върху четенето с разбиране на изучаваните художествени творби, основните литературни термини и понятия:сюжет, жанр, композиция, теми и мотиви, персонажи, авторово послание и идейна насоченост.

Благодарение на Школите за подготовка за НВО – БЕЛ – VII клас по проект „Заедно в час“ учениците надградиха знанията си и повишиха резултатите си по български език и литература. Повечето се справиха успешно /според техните възможности/ с теста от НВО по БЕЛ.

В заключение, не бива да се забравя, че всяко дете се развива и натрупва опит по свой индивидуален път. Затова се надяваме на коректното критично отношение и чрез осмислянето на допуснатите пропуски и грешки, да си съдействаме за по-нататъшното цялостно развитие на учениците.


Школа за подготовка за НВО – математика – VII клас

Ръководител: Величко Богомилов Иванов

Тридесет и един ученици от 7,,а“ и 7,,б“ класове бяха включени в обучение по проект „Продължаваме заедно“ – Дейност 1 Обучителни школи за подготовка за НВО по математика – 7 клас“. Часовете се провеждаха един път седмично по два часа . Подхода при изготвяне на програмата е да се обхване целия учебен материал от общообразователната подготовка в 5, 6 и 7клас. Тя се състоеше от входно ниво, седем теми, шест теста и изходно ниво.

Учениците с желание участваха в проекта. Компенсираха пропуснатите знания по математика през изминалите години, дори ги надградиха и това се видя на изпита на Националното външно оценяване. Часовете по проекта дадоха на учениците възможност с разбиране и логическо мислене да могат да решават тестове и да определят правилния отговор на задачите. През цялото време от проекта активно се работеше за подобряване на качеството на усвоените знания на учениците от 7кл., с цел добро представяне на Националното външно оценяване по математика. Основната цел на този проект беше с допълнителни часове да се наваксат пропуските на учениците по математика, в следствие на пандемията през изминалите учебни години. Благодарение на проекта учениците надградиха знанията си и повишиха резултатите си по математика. По-голямата част от тях се справиха успешно на теста на НВО. Всички ученици участващи в проекта се научиха да анализират и да мислят когато решават тест. Няма нито един ученик с 0 точки.

Препоръки: Учениците от даден клас да бъдат обособени в групи в зависимост от техните индивидуални възможности, за да има по-голяма ефективност.

Интервю

Красимир – седми клас 2021/2022 учебна година

участник в школа по БЕЛ и Математика

Много се притеснявах, как ще се справя на изпитите в края на седми клас. Нашият клас имаше много малко присъствени  дни по време на пандемията. В началото ми беше добре, но като започна вторият срок, започнах да се отчайвам. Не се справях добре по математика, а по литература не бях чел произведенията. Вкъщи няма кой да ми помага. Нямаме и възможност да плащаме за допълнителни уроци.

Като започнахме упражненията в школите нещата се промениха, а и не беше скучно, защото непрекъснато измисляха предизвикателства. Постепенно станах по-уверен със задачите по математика, а по български  език получих даже много добри и отлични оценки. Мисля, че без тези школи нямаше да мога да съм в паралелката, в която съм сега.


Лора – седми клас 2021/2022 учебна година

участник в школа по БЕЛ и Математика

Почти три учебни години бяхме онлайн. Включвах се редовно, но ми беше много трудно сама.

Когато в училище ни съобщиха  за школите много се зарадвах. По време на заниманията в школите , успях да си припомня, а и да разбера много от задачите по математика. Сложните съставни изречения също ми бяха много трудни, но с упражненията по български език, най-после ги разбрах.

В школата ми беше много по- спокойно, а и господина по БЕЛ и господина по математика непрекъснато ни окуражаваха. Не бързахме, както в часовете, не се притеснявахме от оценки. Благодарение на школите успях да се класирам за паралелката, която избрах на първо желание.

Упражнения и тестове

Упражнения и тестове по БЕЛ
Упражнения и тестове по Математика