Урок по литература за пети клас – 1 час
Тема: „Тримата братя и златната ябълка”- възстановяване на хармонията и семейното благополучие.
5 клас
       
  
Цели на урока: 
Образователни: Да откриват приликите и разликите между вълшебните приказки и митовете.
Развиващи:
–  Да разграничават произхода на вълшебните фолклорни приказки от митовете.
–  Да осмислят, че те не са свещени текстове.Героите им не са богове, а обикновени хора, които заемат своето място в общността, постигат благополучие, разчитайки преди всичко на своите знания и ум.
–  Да се развиват уменията за работа в екип.
–  Да се развиват качествата – инициативност, креативност, отговорност.
 
Възпитателни: Да придобият познания за утвърждаване ценностите на патриархалната общност; значението и значимостта на понятията – дом, семейство, родово наследство.
 
Вътрешнопредметни връзки: в урока се използват знания за митовете и легендите.
 
Опорни понятия: мит, фолклор, вълшебна приказка, време и пространство.
 
Използвани методи: ситуационен метод, индивидуална и групова работа, анализ, синтез, дискусия, ролеви игри, самостоятелна работа.
 
Дейностиматериали
1.Учениците участват в 4 групи. Всяка отговаря за определен епизод и следи за последователността на задачата. Другите групи допълват пропуските. Един ученик от всяка група попълва схематичната таблица.
 
Анализ на ролевата игра от първия час.
Похвала за чудесното представяне.
Оценка от преподавателя.
Поставяне на задачите за втория час – схема – точно представяне на урока.
 
Учениците: Изказване на мнение и опит за самооценка.
Маркер. Работни листи, химикалки,
табло, кадастрон  
2.Начертават таблицата в тетрадките си и се подготвят за работа.
 
Епизод 1 и първа група ученици.
Кой е първият епизод в приказката?
Кои са героите?
Защо двамата братя не опазват ябълката?
Защо най – малкия брат успява да я опази?
Учениците отговарят. Взаимно попълват отговорите си.
 
Какво е символ?На какво е символ дървото и ябълката? А златото?  
Учителят допълва пропуснатите елементи.
Какъв е мотивът в приказката?
 
От изучения вече материал и с помощта на учителя, учениците дават отговорите си.
 
Учениците отговарят за мотива за изпитанията и преборването със злото.
Учениците попълват таблицата за епизод 1.
 
Учителят прави обобщен анализ на епизода. Преминава към следващия.
 
Епизод 2 и втората група ученици.
 
Кой е епизод 2 от приказката?
 
Учениците от втора група отговарят на въпроса и проследяват действието и пътя на героя.
Учениците попълват елементите от таблицата за епизод 2.
 
Учителят следи за последователността. Дава насоки и обобщава.
 
Епизод 3 и третата група ученици.
 
Учителят призовава третата група ученици да отговорят на въпроса: Кой е епизод 3 от приказката?
 
Учениците проследяват пътя на героя и срещата му с халата. Освобождаването на града, спасяването на орлетата и убиването на триглавата змия.
Представят символиката.
Учениците попълват таблицата за епизод 3.
 
Епизод 4 и четвъртата група.
 
Последната група се включва и представя епизод 4.
Учителят задава насочващи и подпомагащи въпроси.
 
Учениците проследяват завръщането на най – малкия брат на горната земя и
попълват таблицата за епизод 4.    
 
3. Посланието на автора.
Учителят насочва и подпомага учениците в отговорите.
Учениците анализират, синтезират и обобщават епизода.
4. Обобщаване на всичко казано и записано в таблицата, за да се достигне до посланието на автора.
 
 
Учениците изказват и своето мнение за ролевата игра и правят опит за самооценка на представянето си.     
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
Изготвил:
/Иван Цанков/ – ст. учител по БЕЛ
ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево