Урок по литература за пети клас – 1 час
Тема: „Тримата братя и златната ябълка”- възстановяване на хармонията и семейното благополучие.
5 клас
       
  
Цели на урока: 
Образователни: Да откриват приликите и разликите между вълшебните приказки и митовете.
Развиващи:
–  Да разграничават произхода на вълшебните фолклорни приказки от митовете.
–  Да осмислят, че те не са свещени текстове.Героите им не са богове, а обикновени хора, които заемат своето място в общността, постигат благополучие, разчитайки преди всичко на своите знания и ум.
–  Да се развиват уменията за работа в екип.
–  Да се развиват качествата – инициативност, креативност, отговорност.
 
Възпитателни: Да придобият познания за утвърждаване ценностите на патриархалната общност; значението и значимостта на понятията – дом, семейство, родово наследство.
 
Вътрешнопредметни връзки: в урока се използват знания за митовете и легендите.
 
Опорни понятия: мит, фолклор, вълшебна приказка, време и пространство.
 
Използвани методи: ситуационен метод, индивидуална и групова работа, анализ, синтез, дискусия, ролеви игри, самостоятелна работа.
 
 
Дейностиматериали
Загряващо упражнение: Учителят показва картинки от различни приказки, а учениците трябва да познаят заглавието на всяка приказка по картинката.
 
1.Поставяне на темата. Записване на темата на дъската  за часа
 
Ход на урока: 1 час
   
Маркер. Работни листи, химикалки  
1.Поставяне на темата. Записване на темата на дъската  за часа.
2.Преговор на изучения материал, свързан с темата. Какво е мит?
 
Учениците отговарят, че митът е свещен разказ за произхода на света и боговете. В центъра са събития, значими за цялата общност.
Какво е приказка? – Учениците отговарят, че приказката е словесна творба, с подчертана измислица. Събитията са свързани с индивидуалният живот на човека. В центъра е героят. В приказките се проследява пътя на истината и щастието в собствения му живот, постигане на своя мярка и отношение към света.
 
3.Драматизация на приказката.
 Даване на насоки. Поставяне на подтемата:
„Проследяване на пътя на най – малкия брат. Достигането му до зрялост и постигане на заслужено щастие.”
 
Заемане на местата по роли. Местата и на зрителите се попълват/пасивни участници/, които внимателно следят действията и вземат отношение при необходимост.
Проследяват сюжетното действие, анализират и синтезират.
 
4.План на урок. – „Тримата братя и златната ябълка”- възстановяване на хармонията и семейното благополучие.
Проследяване на пътя на най – малкия брат.
Достигането му да зрялост и постигане на заслужено щастие.
Учениците го записват в тетрадките си. Подсещат се от плана при драматизацията.
 
1. Епизоди:
а) в двора с дървото;
б) в пещерата;
в) на долната земя;
г) връщане на героя в собствения му свят на горната земя;
д) заслужена награда.
    2. Герои:
а) главен герой;
б) фалшив претендент;
в) герои – помощници;
г) герои – вредители;
д) герои – посредници.
 3. Символи.
 4. Послание
 
Обобщение: Учениците обобщават, че най-малкият брат изминава различни пространства, преодолява препятствия, бори се със злото и постига сполука и щастие.   
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
Изготвил:
/Иван Цанков/ – ст. учител по БЕЛ
ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево