Урок по литература за пети клас – 1 час
Тема: „Тримата братя и златната ябълка”- борбата между доброто и злото, в която доброто побеждава със смелост, съобразителност и честност.
5 клас
       
  
Цели на урока: 
Образователни: Да откриват приликите и разликите между вълшебните приказки и митовете.
Развиващи:
–  Да разграничават произхода на вълшебните фолклорни приказки от митовете.
–  Да осмислят, че те не са свещени текстове.Героите им не са богове, а обикновени хора, които заемат своето място в общността, постигат благополучие, разчитайки преди всичко на своите знания и ум.
–  Да се развиват уменията за работа в екип.
–  Да се развиват качествата – инициативност, креативност, отговорност.
 
Възпитателни: Да придобият познания за утвърждаване ценностите на патриархалната общност; значението и значимостта на понятията – дом, семейство, родово наследство.
 
Вътрешнопредметни връзки: в урока се използват знания за митовете и легендите.
 
Опорни понятия: мит, фолклор, вълшебна приказка, време и пространство.
 
Използвани методи: ситуационен метод, индивидуална и групова работа, анализ, синтез, дискусия, ролеви игри, самостоятелна работа.
 
Дейностиматериали
Драматизация на приказката, направа на маски на герои и оцветяване на картинки от приказката „Тримата братя и златната ябълка“.
Учениците се разделят на две групи:
 
Учениците от първа група сами си разпределят  ролите на героите от приказката и всеки ученик изработва маска на героя, който ще играе.
 
Учениците от втора група оцветяват картинки от сюжета на приказката..
 
Учениците от първа група представят драматизация на приказката, а учениците от втора група подреждат оцветените картинки според сюжета на приказката.
Маркер, работни листи, химикалки, цветни моливи, кадастрон, лепило, ножици 
Учителят помага, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици и групи.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
 
Учениците обобщават, че приказката „Тримата братя и златната ябълка“ е част от българското народно творчество, което се състои от разнообразни по вид творби – приказки, песни, танци, легенди и предания, пословици, поговорки, обреди и др., които се предават от поколение на поколение и са богатството на народа ни.
 
Учителят дава оценката си за представянето на учениците. Поставя оценки в дневника.  
Поставяне на домашна работа: Да се прочете българската народна приказка “Златното момиче”.

Закриване на сесията и обратна връзка.
 
   Научих нещо ново за себе си.
   Замислих се.
   Забавлявах се.
   Чакам с нетърпение следващото ни занимание.
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
Изготвил:
/Иван Цанков/ – ст. учител по БЕЛ
ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево