Тема на урока:    
Царство Растения-обобщителен урок
Биология и ЗО  
7 клас
 
Цели на урока: 
Образователни:
•Проследявавеволюционенаспектразвитиетонаотделнитесистематичнигрупинацарстворастения.
•Сравняваталусниикормуснирастенияпоустройство.
•Сравняваталусниикормуснирастенияпоначиннаразмножаване.
2. Развиващи:
•Разчитасхеми,таблици, графикиидиаграми.
•Извеждаобобщениязаустройствотонаталуснитеикормуснитерастения.
3. Възпитателни:
•Опазваненабиоразнообразиетонародниякрай.
•Ролятанарастениятавживота.
            Подбира и използва основни понятия при описание и сравнение на талусни и кормусни растения.
            Прилага умения за сравняване.
Открива причини и следствия за появата и  промени на органите на растенията.
—  Очаквани резултати:
          •   Проследява еволюцията на растенията.
          •   Разбира връзката между среда на живот и устройство на растенията.
          •   Посочва основните прилики и разлики между талусни и кормусни растения.
—  Методи:
          •   Работа с учебника,работа и попълване на таблици за сравнение,правене на обобщение.
—  Умения:
          •   Разбиране и правилна употреба на понятията, работа с таблици , др.
—  Нови понятия:
 
Дейностиматериали
Контекст и дейности
          •           Подбира и използва основни понятия при описание и сравнение на талусни и кормусни растения.
          •           Прилага умения за сравняване.
          •           Открива причини и последствия за поява и  промени на органите на растенията.
Очаквани резултати:
          •           Проследява еволюцията на растенията.
          •           Разбира връзката между среда на живот и устройство на растенията.
          •           Посочва основните прилики и разлики между талусни и кормусни растения.
Методи:
          •           Работа с учебника,работа и попълване на таблици за сравнение,правене на обобщение.
Умения:
          •           Разбиране и правилна употреба на понятията, работа с таблици , др.
Нови понятия: няма
Дидактически средства:
      •   Текста и изображенията в учебника
      •   Табла на талусни и кормусни растения
Междупредметни и вътрешнопредметни връзки: човекът и природата пети и шести клас
Бели листи, цветни листи
маркери
Ход на урока
Учениците си припомнят определението за многоклетъчен еукариотен организъм и растителен организъм
                         План на урока
1. Талусни растения:
     а) определение и устройство.
     б) систематика.
        -отдел зелени водорасли
        -отдел кафяви водорасли
        -отдел червени водорасли
2. Кормусни растения
    а) определение и устройство
    б) систематика
         -отдел мъхове
         -отдел папратови
         -отдел семенни
 
На учениците са раздадени листи с таблица, която те попълват самостоятелно, а след това и на дъската.   
Учителят проверява доколко всички ученици са усвоили признаците, по които се трупират  растенията и кои са основните групи растения чрез обобщаващи въпроси и кратка игра 
https://learningapps.org/view1260543
https://learningapps.org/view1247972
 
Обобщение:За размножаването на кои отдели растения не е необходима водна среда?
Класът се разделя на две групи, които получават по една задача за домашна работа.
Задачи за домашна работа:
-На блоков лист нарисувайте лист от едносемеделно и двусемеделно растение.
-На блоков лист нарисувайте коренова  система на едносемеделно и двусемеделно растение.
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
Изготвил: Иванка Цветанова – ст. учител БЗО