Тема на урока:    
ТипКореноножки,ТипКамшичести,ТипРесничести
Биология и ЗО
7 клас
 
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Дефинира организмите от трите типа едноклетъчни организми.
–         Сравнява по характерни белези организми от трите типа едноклетъчни.
2.     Възпитателни
– Осъзнава значението на едноклетъчните организми в еволюцията на организмовия свят.
–          Осъзнава значението на едноклетъчните организми в кръговрата на веществата.
 
3.     Развиващи
–         Илюстрира с примери принадлежност на представители към царство Протиста.
–         Разпознава върху изображение представители на трите типа едноклетъчни организми.
 
Дейностиматериали
Контекст и дейности:
•         Означава върху схема структури и процеси в клетките на представители от тип Кореноножки,тип Камшичести и тип Ресничести.
•         Извежда съществени признаци за групиране на царство Протиста.
Очаквани резултати:
•         Описва характерните особености на представителите от трите типа едноклетъчни от царство Протиста.
•         Посочва основните прилики и различие между трите типа едноклетъчни.
Методи:
•         Наблюдение,работа с учебник,работа в екип .
Умения:
•         Разбиране и правилна употреба на понятията, работа с текст и изображения в учебника
 
 
 
Учителят започва урока с кратка игра, чиято цел е да се актуализират знанията на децата по темата  Учениците си припомнят кои са особеностите на еукариотната клетка и какво означава едноклетъчен организъм,каква е разликата между еукариотен и прокариотен организъм.
Въвеждане на новите знания от урока:
Въвеждат се различията в устройството на едноклетъчните еукариотни организми-различните органели за движение-лъжливи крачка,камшичета и реснички, като на всяка група предварително са раздадени снимки на типовете едноклетъчни организми.
Разглеждат устройството и местообитанието на представителя на тип Кореноножки.Използват се  изображенията и се сравняват по приликите и разликите.
По същия начин се разглеждат и другите два типа едноклетъчни.
След записване на особеностите на трите типа на дъската се прави таблица за сравнение,в която се отбелязват основните прилики и разлики в устройството и начина на живот.За домашна работа се поставя задача да намерят информация и да изготвят доклад за един представител на едноклетъчен еукариотен организъм ,като класа се разделя вече на две групи-едната група получава задача да напише за полезен, а другата за вреден (болестотворен) организъм.
Бели листи, цветни листи
маркери
Учителят предлага на учениците да поиграят в
https://learningapps.org/view1155877
(материалът не е авторски)
 
План на урока
        1. Тип Кореноножки-представител Обикновена амеба.
                   а/обитание
                   б/устройство
      2. Тип Камшичести-представител Зелена еуглена.
                  а/обитание
                   б/устройство
      3. Тип Ресничести-представител Чехълче.
                   а/обитание
                   б/устройство
      4. Многообразие на организмите от царство Протиста.
 
Учителят проверява доколко учениците са усвоили признаците за класификация на едноклетъчните, най-важните прилики и разлики между отделните типове еукариотни организми чрез въпроси към целия клас. 
С цел затвърдяване на наученото се поставя задача за попълване на следната таблица, която е начертана на дъската.

 
  
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
Иванка Цветанова – ст. учител БЗО