Урок по български език за седми клас – 1 час
Тема: Обособени части в простото изречение
7 клас
       
  
Цели на урока: 
Цели на урока:
Разпознава обособени части в изречението. Познава синонимни варианти на обособените части; правилно и целесъобразно ги използва в речевата практика. Прилага пунктуационните правила при употреба на обособени части.
 
Дейностиматериали
Служи си с разнообразни синтактични конструкции и използва синонимни варианти според целта на общуване. Разбира зависимостта на езиковите средства от речевата ситуация и ги използва в съответствие с нея. Редактира грешки при употреба на обособени части на речта.
 
1.Поставяне на темата. Записване на темата на дъската  за часа
 
Ход на урока: 1 час
Маркер. Работни листи, химикалки
1.Обособени обстоятелствени пояснения.
а/ Навън валеше дъжд, бавно и продължително.
б/ когато в едно изречение има 2 обстоятелствени пояснения от един и същи вид едно след друго, второто винаги е обособено
 Пример: Вчера, след голямото междучасие, отидохме в кабинета по музика.
Кога? – вчера
Кога? – след голямото междучасие- обособено
в/ Израз с деепричастие / – айки и – ейки/.
Когато в изречението има израз с деепричастие, този израз винаги е обособено обстоятелствено пояснение.
Пример: Тя вървеше по улицата, говорейки по телефона.
Пример: Усмихвайки се весело, те се показаха на вратата.
!!! Да припомним! В едно изречение може да има деепричастие, ако и двете действия се извършват от един и същ вършител.
Пример: Детето тичаше към майка си, ръкомахайки. – правилно – детето върши и 2 действия
Пример: Излизайки навън, заваля проливен дъжд. – неправилно – едното действие се върши от човека, който излиза, а другото – от дъжда
 
2.Интонация и пунктуация на обособените определения обособените части се отделят със:
 
а/ запетая
б/ тирета
в/ скоби
 
1.Обособените части най-често се отделят със запетая: Пример: С възхищение слушам песента, мелодична и тъжна.
а/ при изговор – като се набляга върху него и се отделя с паузи.
б/ при писане – като се огражда със запетаи.
От позицията на обособеното определение зависи как то се огражда:
– с главна буква и запетая / ако е в началото на изречението /.
Светло и ведро, утрото обеща много радост.
-с две запетаи /ако е в средата на изречението/.
Утрото, светло и ведро, обеща много радост.
-със запетая и точка /ако е в края на изречението/.
Много радост обеща утрото, светло и ведро.
2. С тире се отделят обособени части, когато се изтъква по-силно значението им: Пример: В градината капят прасковите – узрели и омекнали.
3. В скоби се поставя обособена част, която дава друго название на думата: Пример: Иван Вазов ( Патриархът на българската литература ) е най-обичаният наш писател.
 
Да обобщим:
1. Обособявам означава отделям, изтъквам.
2. Главните части на изречението НЕ се обособяват!!!
3. Обособени части: – второстепенни части в простото изречение; служат за открояване на смислови отсенки в изречението; в устната реч се отделят с паузи, а в писмената реч – с пунктуационни знаци / запетая, тире и скоби /.
4. Обособените определения НЕ се членуват; те са подвижни, най-често са зад думата, която поясняват, ограждат се със запетаи!
5. Когато в изречението има израз с деепричастие, този израз винаги е обособено обстоятелствено пояснение.
 
6.Упражнения:
1. В изречението обособените части НЕ могат да се отделят със:
A/ запетая
Б/ тире
В/ точка
Г/ скоби
 
2. Посочете вида на обособената част в изречението: На запад, близо до хоризонта, слънцето залязваше.
 
A/ обособен подлог
Б/ обособено определение
В/ обособено сказуемо
Г/ обособено обстоятелствено пояснение
 
3. В кой ред има обособена част?
 
A/ Иван говореше с думи, пълни с горчивина.
Б/ Иван говореше бавно с тежки горчиви думи.
В/ Иван говореше бавно с пълни с горчивина думи.
Г/ С горчиви думи бяха изпълнени въпросите на Иван.
 
4. В кой ред НЯМА обособена част?
 
A/ На улицата, пред магазина, беше спряла лека кола.
Б/ Усмихната и мълчалива, в ъгъла седеше Марина.
В/ Върху пясъка, все още мокър, бяхме сложили багажа.
Г/ Поисках голямата бяла кърпа, която висеше на стола.
 
5.Открийте обособените части в текста и ги подчертайте.
 
 С увиснали опашки и наведени глави, с муцуни, хванали скреж от дъха им, вълците бавно се влачеха един зад друг. Най-напред вървеше водачът, големият червеникав вълк. Упорито загледан пред себе си, той сякаш следеше с гладния си поглед някаква точка в планината и се боеше да не я изпусне от очи…
Из „Вълчи нощи“, Емилиян Станев
 
 
 
6. В кое изречение обособената част НЕ е определение?
 
А) Снагата ѝ, стройна и силна, трептеше и се огъваше.
Б) Бурният вятър идеше отгоре, откъм чифлика.
В) Майката, загрижена и вглъбена, се разхождаше из стаята.
 Г) Започнал внезапно, дъждът трая близо цял час.
 
7. В кое изречение НЕ е употребено обособено обстоятелствено пояснение?
 
А) Съвсем наблизо, на стотина-двеста крачки, се виждаха някакви изкопи.
Б) Момичето тръгна да се връща назад, поглеждайки Галчев често под око.
В) Ниско над хоризонта, сред по-светло и зеленикаво небе, светеше луната.
Г) Той беше млад момък, добре облечен, с бледно хубаво лице, с черна коса.
 
8. Поставете изпуснатите запетаи.
 
Луната оголяла от косопад флиртуваше с минарето на голямата джамия. Тънък, студен вятър духаше от север и като изхабена самобръсначка стържеше по страните му промъкваше се в широките му крачоли и го караше да подтичва из пътя.
 
 
 
Препоръка: Урокът е предвиден за един час, но според възможностите на учениците може да се проведе и в два часа!
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
Изготвил:
/Иван Цанков/ – ст. учител по БЕЛ
ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево