Урок по български език за седми клас – 1 час
Тема: Обособени части в простото изречение
7 клас
       
  
Цели на урока: 
Цели на урока:
Разпознава обособени части в изречението. Познава синонимни варианти на обособените части; правилно и целесъобразно ги използва в речевата практика. Прилага пунктуационните правила при употреба на обособени части.
 
Дейностиматериали
Служи си с разнообразни синтактични конструкции и използва синонимни варианти според целта на общуване. Разбира зависимостта на езиковите средства от речевата ситуация и ги използва в съответствие с нея. Редактира грешки при употреба на обособени части на речта.
 
1.Поставяне на темата. Записване на темата на дъската  за часа
 
Ход на урока: 1 час
Маркер. Работни листи, химикалки    
1.Части на изречението:
а/ Главни части – подлог и сказуемо
б/ Второстепенни части – допълнение, определение и обстоятелствено пояснение
2.Обособявам – отделям, изтъквам. Обособените части не променят смисъла на изречението, а само уточняват и определят отделни негови елементи
! Главните части на изречението НЕ се обособяват!!!
Обособени части: Обособяване – отделяне на дадена част на простото изречение от останалите негови части, за да се подчертае или изтъкне смисълът ѝ като особено важен. Обособените части в устната реч се отделят от останалите с кратка пауза, а в писмената реч – чрез запетая, или за означаване на по-дълга пауза – с тире. В простото изречение може да се обособяват / второстепенни части в простото изречение / съгласувани определения, допълнения и обстоятелствени пояснения. Допълненията много рядко се обособяват. Най-често се обособяват определения и обстоятелствени пояснения.
 
3.Обособено определение
Обособените определения най-често са цели изрази. Запомни  – обособяват се изрази!
Нежната и романтична песен развълнува публиката.
Нежната и романтична са съгласувани определения и поясняват подлога /песен/. Откриват се с въпроса – Каква песен?
Сега ще обособим двете определения, за да изтъкнем качествата на песента.
Песента, нежна и романтична, развълнува публиката. – отговарят на същия въпрос, отнасят се към същия подлог, но вече с логически акцент върху определенията.
В изречение с обособени определения се членува подлогът! – /Песента/
а/ обособените определения НЕ се членуват.
б/ те са подвижни, най-често са зад думата, която поясняват, ограждат се със запетаи.
Съгласувано определение – членува се, стои винаги пред думата, която пояснява!
Обособено определение – не се членува, подвижно е!
 
4.Обособени определения.
-с прилагателни имена – Момичето, /младо/ и /хубаво/, вървеше по пясъка.
-с някои видове местоимения – Приятелката ни, /моята/ и /твоята/, ни покани на гости.
Най-често обаче се обособяват изрази, които започват с различни по вид причастия.
-с минали свършени деятелни причастия /на –л, -ла, -ло, -ли/.
Момичето, /запътило се/ към брега, носеше малка раница на гръб.
-със сегашни деятелни причастия /на –щ, -ща, -що, -щи/.
Момичето, /тичащо/ към брега, носеше малка раница на гръб.
-с минали страдателни причастия /на –н, -на, -но, -ни/ или /на – т, -та, -то, -ти/.
Момичето, /устремено/ към брега, носеше малка раница на гръб.
 
Да обобщим:
1. Обособявам означава отделям, изтъквам.
2. Главните части на изречението НЕ се обособяват!!!
3. Обособени части: – второстепенни части в простото изречение; служат за открояване на смислови отсенки в изречението; в устната реч се отделят с паузи, а в писмената реч – с пунктуационни знаци / запетая, тире и скоби /.
4. Обособените определения НЕ се членуват; те са подвижни, най-често са зад думата, която поясняват, ограждат се със запетаи!
 
Домашна работа: Напишете изречения, в които да употребите обособени части като обособени определения.
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
Изготвил:
/Иван Цанков/ – ст. учител по БЕЛ
ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево