Тема: „Хармония на цветовете в природата” –  скициране
7 клас  
       
Вид на урока-За упражнения и практическа дейност за развитие на творческите способности и въображение на учениците. 
Цели на урока: 
Цели на урока:
 
Образователни: Систематизиране на знанията за цветовете, усвоени в предишните класове и въвеждане на понятия от живописта, нови за учениците-цветова гама и колорит.
 
Развиващи и емоционални:
 
Да възприемат природата и заобикалящата ни среда такава каквато е.
Разграничаване и възприемане на цветовете в природата.
Определяне на преобладаващите цветове при наблюдението и квалифицирането им като топли и студени.
Систематизиране на цветовата гама и определяне на изразните средства при практическото изграждане на рисунката.
Изграждане на умения за самостоятелно изразяване на мнение при определяне на цветове образуващи целостта на изобразителната задача.
Самостоятелно избиране на мястото и начина за изпълнение на изобразителната задача.
Развиване на емоционалността, образното мислене и творческото въображение.
Да се развиват уменията за самостоятелна работа, работа в екип и вземане на индивидуални и групови решения.
 
 
Възпитателни: Да придобият познания за прилагане на практикауменията за използване на различните изразни средства при изграждане на изобразителната творба.
 
Вътрешнопредметни връзки: в урока се използват познания за пейзаж, видове цветове, групирането им, тяхното съчетание, перспектива и изразните средства.
 
Междупредметни връзки:в урока се осъществява връзка между предметите-човекът и природата, човекът и обществото география.
 
Изобразителни понятия: Цветова гама, колорит, перспектива  и пространство.
 
Използвани методи: групова работа, беседа, практическа работа, дискусия, практически игри, самостоятелна работа, анализ на постигнатите резултати.
 
Дейностиматериали
1.Поставяне на темата. Избиране на място за работа.
 
Ход на урока: 1 час
 
1.Учениците определят мястото за провеждането  на практическото занимание.
 
2.Учениците сами си разпределят изразните средства с които ще работят и се разделят на 3 групи.
Скицници, цветни моливи, пастели, маркери, гуми 
По групи се прави кратко описание на заобикалящата природна среда, забележителностите, преобладаващите цветове, обектите които ще се наблюдават и ще се пренесат върху скицниците за рисуване.
Учениците правят по няколко пробни скици на различни обекти за да определят окончателната тематика на изобразителната задача.
Всяка група взема решение върху кои обекти ще рисува така, че в края на занятието картината която ще се  сглоби да придобие цялостен завършен вид.
По време на практическата задача учениците беседват по между си как да използват по практично изразните средства,  цветовете при изграждането на скиците, припомнят си видовете цветови гами, как на практика да приложат  цветовете в конкретната ситуация.
След приключване на практическата задача всички скици се поставят на едно място и се прави групов и индивидуален анализ на изобразителната задача.
Учениците изразяват собственото си мнение за извършената работа, посочват силните и слабите страни на всяка работа и как може да се  извърши някаква промяна на конкретна работа.   
Учителят прави анализ на очакваните резултати по изпълнение на поставената задача, анализира уменията на учениците при използването на изразните средства и съчетанието на цветовете.
 
Препоръки към учителя 
Учителят  насочва учениците при избор на обектите за наблюдение и скициране.
Следи за правилното изпълнение на практическата задача.
Дава указание на отделните групи по отношение използване на цветове и тяхното съчетание.
Уважава мнението  на всеки ученик за изпълнението на изобразителната задача.
 Изготвил:
/Николай Стефанов/ – ст. учител по ИИ
ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево