Тема: „Хармония на цветовете в природата”- наблюдение. 1 част
7 клас  
       
Вид на урока-За упражнения и практическа дейност за развитие на творческите способности и въображение на учениците. 
Цели на урока: 
Цели на урока:
 
Образователни: Систематизиране на знанията за цветовете, усвоени в предишните класове и въвеждане на понятия от живописта, нови за учениците-цветова гама и колорит.
 
Развиващи и емоционални:
 
Да възприемат природата и заобикалящата ни среда такава каквато е.
Разграничаване и възприемане на цветовете в природата.
Определяне на преобладаващите цветове при наблюдението и квалифицирането им като топли и студени.
Систематизиране на цветовата гама и определяне на изразните средства при практическото изграждане на рисунката.
Изграждане на умения за самостоятелно изразяване на мнение при определяне на цветове образуващи целостта на изобразителната задача.
Самостоятелно избиране на мястото и начина за изпълнение на изобразителната задача.
Развиване на емоционалността, образното мислене и творческото въображение.
Да се развиват уменията за самостоятелна работа, работа в екип и вземане на индивидуални и групови решения.
 
 
Възпитателни: Да придобият познания за прилагане на практикауменията за използване на различните изразни средства при изграждане на изобразителната творба.
 
Вътрешнопредметни връзки: в урока се използват познания за пейзаж, видове цветове, групирането им, тяхното съчетание, перспектива и изразните средства.
 
Междупредметни връзки:в урока се осъществява връзка между предметите-човекът и природата, човекът и обществото география.
 
Изобразителни понятия: Цветова гама, колорит, перспектива  и пространство.
 
Използвани методи: групова работа, беседа, практическа работа, дискусия, практически игри, самостоятелна работа, анализ на постигнатите резултати.
 
Дейностиматериали
1.Поставяне на темата. Избиране на място за работа.
 
Ход на урока: 1 час
 
1.Учениците определят мястото за провеждането на наблюдението и провеждането на практическото занимание. 
Скицници, цветни моливи, пастели, маркери, гуми  
По групи се прави кратко описание на заобикалящата природна среда, забележителностите, преобладаващите цветове, обектите които ще се наблюдават и ще се пренесат върху скицниците за рисуване.
Учениците наблюдават заобикалящите ги обекти и природна среда и ги набелязват за скициране.  Определят окончателната тематика на изобразителната задача.
Учениците беседват по темата-кои са преобладаващите цветове в наблюдаваните обекти, какъв е видът на цветовата гама, какви цветове ще се използват в практическата част на изобразителната задача, анализират перспективата и нейните елементи.
Всеки ученик трябва да определи с кои конкретни цветове ще работи и с кои ученици от  другите групите ще работи.
Учениците решават кой вариант в изпълнението на една и съща композиция ще придаде различно въздействие на изобразителната задача. Невинаги се избира конкретен пейзаж а се избира конкретната гледна точка, която е интересна за постигане на хармонично въздействие.
 
Препоръки към учителя 
Учителят  насочва учениците при избор на обектите за наблюдение.
Следи за правилата по които ще се изпълни практическата задача.
Дава указание на отделните групи по отношение използване на цветове и тяхното съчетание.
Уважава мнението  на всеки ученик по отношение на изразните средства.
 Изготвил:
/Николай Стефанов/ – ст. учител по ИИ
ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево