Тема на урока:    
„Вещества и градивните им частици” – Човекът и природата;   
Клас: 6
 
Цели на урока: 
1.     Образователни:
·        Учениците да различават атоми, молекули и йони по техни характеристики;
·        Да определят химичния елемент като атоми и йони с еднакъв брой протони в ядрото;
·        Да различават прости и сложни вещества по описание на състава или по модел.
 
2.     Възпитателни:
·        Да се възпитават учениците на уважение към чуждото мнение, толерантност.
 
3.     Развиващи:
·        Да се развиват уменията за работа в екип;
·        Да се развиват качествата инициативност, креативност, отговорност у учениците.
 
ДейностиМатериали
1.     Урокът се провежда като състезание. Учениците са разделени в 4 групи по 5-6 по номера (1 група – от № 1 до № 5; 2 група – от № 6 до № 10; 3 група – от № 11 до № 15; 4 група – от № 16 до № 20)
2.     Всяка група избира говорител за представяне на решените задачи.
3.     Учителят заедно с 4 съдии – ученици (от всяка група по един), оценяват решените задачи в писмен вид.
4.     Критерии за оценяване на задачите:
А) време за изпълнение;
Б) вярно и пълно писмено изпълнение на задачите.
хартия, маркери, грамоти, мултимедия
1.     Организация на състезанието. Учениците се настаняват на определените им с табелки места:
                                  ·          1 група – Атоми;
                                  ·          2 група – Молекули
                                  ·          3 група – Прости вещества;
                                  ·          4 група – Сложни вещества.
 
На учениците се осигуряват хартия и маркери за записване на решенията. Критериите за оценяване на задачите са представени в слайд от презентация, за да се виждат от всички. Всяка група задачи се решава за време, което се отчита с хронометър. Оценяването се извършва от учителя и 4-те съдии след изтичане на времето. Те представят вярното решение на всяка една задача. Определят се точките на 4-те отбора и се нанасят в таблица на дъската. Накрая учителят съобщава крайното класиране. Предварително се изготвят грамоти за отлично представяне, с цел стимулиране на учениците активно да участват и в други подобни дейности. 
Приложения 
Презентация за „Вещества и градивните им частици“, съдържаща условията на задачите, критериите за оценяване на задачите, класиране. 
Модели на различни молекули за 4-те групи; 
Таблица за самостоятелно попълване; 
Грамота за активно участие в състезанието по природни науки. 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
Изготвил: Снежана Йончева – ст. учител – ФА, ХООС и ЧП
 
Използвана литература и ресурси 
Учебник по Човекът и природата за 6 клас на  издателство „Педагог 6”;
Книга за учителя на издателство „Педагог 6”;
Учебна тетрадка на издателство „Педагог 6”;
LearningApps.org