Урок по литература за шести клас – 1 час
Тема: „Малкият принц” – приятелството най-красивата тайна.
6 клас 
       
  
Цели на урока: 
Цели на урока:
 
Образователни: запознаване с жанра – роман.
– да се запознаят с живота и творчеството на Антоан дьо Сент – Екзюпери
– задълбочаване на представата им за литературната приказка.
 
Развиващи и емоционални:
 
–  Да проследят иносказателния смисъл на творбата с цел формиране на нравствено съзнание.
–  Усъвършенстване на уменията за различаване и тълкуване на действията и развитието на героите в сюжета, за обясняване на мотивацията на герой и функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в „Малкият принц“.
–  Усъвършенстване на уменията за различаване и тълкуване на преживявания, настроения, състояния на героите.
–  Усъвършенстване на уменията за определяне на начините, по които художественият текст въздейства естетически, и обосноваване чрез примери от художествения изказ.
–  Изграждане на умения за изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, позиции по отделни проблеми, произтичащи от художествения текст.
–  Създаване на умения за свързване на примери за проблеми и конфликти от „Малкият принц“ с лични идеи за обосноваване на собствена гледна точка.
–  Развиване на емоционалността, образното мислене и творческото въображение.
–  Да се развиват уменията за работа в екип.
–  Да се развиват качествата – инициативност, креативност, отговорност.
 
Възпитателни: Да придобият познания за утвърждаване ценностите в света на човека – отговорност, любов, себеотрицание, приятелство, самота, доброта, саможертва.
 
Вътрешнопредметни връзки: в урока се използват знания за вълшебните приказки.
 
Междупредметни връзки:в урока се използват знания от история и цивилизация, география и икономика, човекът и природата.
 
Опорни понятия: роман, вълшебна приказка, време и пространство.
 
Използвани методи: групова работа, анализ, синтез, дискусия, ролеви игри, самостоятелна работа.
 
Дейностиматериали
1.Поставяне на темата. Записване на темата на дъската  за двата учебни часа.
2.Преговор на изучения материал, свързан с темата.
Какво е вълшебна приказка?

Учениците отговарят, че вълшебните приказки са стремеж на човека към добро и щастие. Те са съществен дял и етап от развитието на народното творчество на всеки народ. В тези приказки живее вечната мечта – стремеж към недостижимото наяве щастие.
 
Какво е роман?

Учениците отговарят, че романът е прозаично художествено
Маркер. Работни листи, химикалки    
3.План на урока.
 
1.Запознаване с живота и творчеството на Антоан дьо Сент Екзюпери.
2. Художествен прочит на XXI част от „Малкият принц“.
3. Коментиране на: – развитието на сюжета в XXI част на „Малкият принц“; – развитието на героите в откъса и мотивацията им.
 
Опорни знания и умения, основни понятия.
Учениците: Познават понятията роман, сюжет, герой, повествовател, характеристика на герой, олицетворение.
– Характеризират герой и определят мотивите за определени негови действия.
 – Разпознават повествователя в художествен текст и определят функциите му.
 – Умеят да илюстрират отговорите си с примери от художествен текст.
Актуализиране на знания и умения.
Актуализират се знанията за олицетворение.
 
4.Прочита се откъсът от „Малкият принц“, формулира се неговата основна тема. Обсъжда се нейното актуално и общочовешко значение. Проследява се развитието на сюжета в откъса от романа. Коментират се времето и мястото на действие. Характеризират се героите, като се акцентира върху речевата им характеристика, взаимоотношенията им с другите и житейските им възгледи. Учениците се запознават със символичните значения на два образа – на ябълковото дърво и на розата. Коментира се образът на повествователя в ХХІ част, като се припомня някоя от първите части на творбата и се прави сравнение с начина на повествуване в нея.
 
Обобщение: Извеждат се посланията на автора за приятелството и за истинските ценности в живота на човека.    
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
Изготвил:
/Иван Цанков/ – ст. учител по БЕЛ
ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево