Урок по литература за шести клас – 1 час
Тема: „Малкият принц” – герои и теми в произведението.  
6 клас      
       
  
Цели на урока: 
Цели на урока:
 
Образователни: запознаване с жанра – роман.
– да се запознаят с живота и творчеството на Антоан дьо Сент – Екзюпери
– задълбочаване на представата им за литературната приказка.
 
Развиващи и емоционални:
 
–  Да проследят иносказателния смисъл на творбата с цел формиране на нравствено съзнание.
–  Усъвършенстване на уменията за различаване и тълкуване на действията и развитието на героите в сюжета, за обясняване на мотивацията на герой и функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в „Малкият принц“.
–  Усъвършенстване на уменията за различаване и тълкуване на преживявания, настроения, състояния на героите.
–  Усъвършенстване на уменията за определяне на начините, по които художественият текст въздейства естетически, и обосноваване чрез примери от художествения изказ.
–  Изграждане на умения за изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, позиции по отделни проблеми, произтичащи от художествения текст.
–  Създаване на умения за свързване на примери за проблеми и конфликти от „Малкият принц“ с лични идеи за обосноваване на собствена гледна точка.
–  Развиване на емоционалността, образното мислене и творческото въображение.
–  Да се развиват уменията за работа в екип.
–  Да се развиват качествата – инициативност, креативност, отговорност.
 
Възпитателни: Да придобият познания за утвърждаване ценностите в света на човека – отговорност, любов, себеотрицание, приятелство, самота, доброта, саможертва.
 
Вътрешнопредметни връзки: в урока се използват знания за вълшебните приказки.
 
Междупредметни връзки:в урока се използват знания от история и цивилизация, география и икономика, човекът и природата.
 
Опорни понятия: роман, вълшебна приказка, време и пространство.
 
Използвани методи: групова работа, анализ, синтез, дискусия, ролеви игри, самостоятелна работа.
 
Дейностиматериали
  1.Поставяне на темата. Записване на темата на дъската  за часа.      Маркер. Работни листи, химикалки    
Ход на урока: 1 час
 
1. Кои са героите в творбата „Малкият принц“.
  В епизода от XXI глава на романа участват само двама герои – малкият принц и лисицата.Те са показани в среща, при която всеки от двамата е едновременно и ученик, и учител на другия.Малкият принц се представя със своята чистота и невинност. Характерен момент в поведението му е непрекъснатото задаване на въпроси, което е присъщо на малките деца.
Част от тези въпроси са ценни сами по себе си – не защото водят до определен отговор, а защото отразяват душевността на героя.
Лисицата, от друга страна, е по-предприемчивият и енергичен участник в срещата. Тя веднага се залавя да поучава малкия принц и му обяснява защо неговата роза е единствена.Тя му разяснява и ролята на ритуалите в любовта и приятелството.
  От срещата си с лисицата малкият принц научава за смисъла на тези отношения, за дълбоката истина, скрита в тях.Макар и „опитомена“ от малкия принц по свое собствено желание, лисицата истински страда, когато трябва да се разделят, но въпреки това тя поощрява приятеля си да се върне при своята любима роза.
 
2.Кои са темите и мотивите в творбата „Малкият принц“.
 
  В епизода с лисицата основна е темата за отговорността.В разговора между малкия принц и лисицата се изяснява, че в отношенията между отделните личности винаги става дума и за отговорност към другия.Особено голяма е отговорността при приятелството и любовта.Да създадеш близост, означава да поемеш отговорност, защото „опитомяването“ на другия го прави уязвим и зависим и е въпрос на дълг да му бъдеш верен.
  Епизодът предлага и изключително дълбоко разбиране за любовта.Тя е не само красиво и благородно чувство, но и прави самия живот по-красив и смислен.Важен акцент във философията на любовта е идеята, че дори и с цената на страданието любовта има смисъл – така след отпътуването на малкия принц лисицата ще вижда по различен начин цвета на житото, защото той ще и напомня за неговата коса.
Друга важна тема в епизода, тясно свързана с тези за любовта и отговорността, е за себеотрицанието.Любовта към другия означава да приемеш и болката, която другият може да ти причини.Любовта на лисицата е себеотрицателна – когато малкият принц трябва да замине, тя страда, но не се опитва да го спре, защото за нея по-важно е той да бъде щастлив.
  В този епизод са изразени някои от основните идеи на цялото произведение.Измежду тях от особено значение е „тайната на лисицата“: Единствено със сърцето се вижда добре.Най-важното е невидимо за очите“.Тези думи, които Екзюпери е приписал на лисицата, се радват на изключителна популярност и се цитират често по най-различни поводи.
 
Обобщение: Какво означава „да опитомиш“?  – учениците обобщават, че „да опитомиш“ означава „да се свържеш с другите“; свързването с другите изисква търпение и внимание и ежедневни „обреди“ на човешката близост.
Свързването с другите е път към познанието и разбирането на човека и света; свързването с другите прави човека „отговорен завинаги“.
 
Поставяне на домашна работа: Да напишат в тетрадките си посланията на автора за приятелството и за истинските ценности в живота на човека 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
Изготвил:
/Иван Цанков/ – ст. учител по БЕЛ
ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево