Тема на урока:    
Урок: Човекът и природата
Тема:Познаваме живите организми
клас: 3
 
Цели на урока: 
Затвърдяване знанията за живите организми. Групира живите организми на растения, гъби и животни според храненето и движението им.
Трениране на уменията за разпознаване на чувствата.
Да изразяване съгласие и несъгласие по приемлив и зачитащ чуждото мнение начин.
 
Дейностиматериали
ЗАГРЯВАЩО УПРАЖНРНИЕ
„Жълтият танц“ – песен и танц за развитие на емоционалната интелигентност при децата.https://www.youtube.com/watch?v=0-wGr_FEtp4
 
 
ДЕЙНОСТ 1
Мила и Мони са на поход в планината.На мултимедията се пуска видео, което изобразява планински пейзаж. Заобиколени са от скали, въздух, вода, слънце. Но освен тях наоколоима  растения – дървета, храсти, цветя, треви; гъби и животни. Те са очаровани от красотата на природата, и затова  решават да си припомнят наученото в часовете по Човекът и природата.
Да помогнем на нашите приятели да разпределят представителите на две групи. На учениците се раздават  листи с изобразена планинска картина – скали, река, слънце, дървета и животни, и таблица разделена на неживи тела и живи организми. Дава се време да разгледат картината. На  флипчарт попълваттаблица – неживи тела и живи организми.

След като приключат  се задава въпроса: По какво се различават организмите от неживите тела? Дава се възможност всеки да даде своят отговор. Задава се следващият въпрос: Какво е характерно за всички организми? С отговора на този въпрос се припомнят основните жизнени процеси и се поставя темата на урока – Познаваме живите организми.
 
 
ДЕЙНОСТ 2
Мила припомня на Мони, че живите организми се разделят на три основни групи – растения, гъби и животни. Мони започва да разделя заобикалящите го организми в съответната група.
На учениците се раздават  листи с изобразена  схема на която трябва да запишат наименованията на растения, гъби и животни. Дава се време да обсъдят и запишат своите отговори.След приключване учениците коментират резултатите от поставената задача.
 
ДЕЙНОСТ 3
 Растенията, гъбите и животните се  групират според начина им на хранене и движение. Нашите млади изследователи започват да групират организмите. На учениците се раздаватцветни листи. на които е изобразена таблица и картинки на растения, гъби и животни. Дава се време да обсъдят своите предположения и да подредят картинките на съответните места.

Как се хранят?
Изработват сами храната си.
Не изработват сами храната си, приемат готови вещества.
Не изработват сами храната си, приемат готови вещества от други организми.

Как се движат?
Не могат да се придвижват свободно от едно място на друго.
Не могат да се придвижват свободно от едно място на друго.
Могат да се придвижват свободно от едно място на друго.
 
ДЕЙНОСТ 4
Пред учениците се демонстрира предварително заложен от предния час опит. В найлоново пликче е поставено парче хляб и мандарина. Пликчето е завързано и оставено да престои няколко дни. Учениците коментират, какво се е появило върху хляба и мандарината. Обсъждат от коя група са организмите, които са се появили.
 
ДЕЙНОСТ 5
Раздават се картинки с живи организми и кратка информация за тях. Учениците по групи разработват проект, с който представят многообразието на живите организми. Готовите проекти се обсъждат, дава се възможност всеки да изкаже своето мнение.
Коментират похода на Мила и Мони, изразяват своите чувства към природата и живите организми с цветни моливи върху предварително изрязани кръгчета.
Мултимедия
Флипчарт
Цветна хартия
Бели листи
Картинки с живи организми и кратка информация за тях Предварително заложен опит:
найлоново пликче е поставено парче хлябЛисти на които е изобразена таблица
Картинки на растения, гъби и животни
Цветни моливи
Разпечатани емотикони и знаци с пръстче

ОБОБЩЕНИЕ, ОЦЕНКА/ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Поставяме въпроси: Какво ново научи? Замисли ли се над поведението на околните?  Има ли невидима красота?  Чакаш ли с нетърпение следващия час?
   Завършва ме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“-„съгласен съм“ , „палец надолу“-„не съм съгласен“, „палец настрани“-„нито да, нито не“.
 
Препоръки към учителя 
Дайте възможност  на децата за обратна вербална връзка.
Дайте възможност всеки ученик да поддържа определено мнение.
 
Изготвил:
Румяна Стефанова – старши учител начален етап – 3 клас  
 
Използвана литература/ресурси   
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/76/196/ebook?page=29
https://www.youtube.com/watch?v=0-wGr_FEtp4