Тема на урока:    
Население на Африка-5клас
Урок за нови знания по География и икономика
 
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Запознаване с характерните особености на населението на Африка
–         Да правят изводи за причините за изменение броя на населението,разпределение,състав
–         Да знаят за проблемите на населението в Африка и причините за тях
–         Представят знанията си за население на Африка чрез разказ,рисунка или символ.
–         Да използват,подбират и анализират географска информация от различни източници
2.     Възпитателни
–         Да се възпитават  учениците на  уважение към културата и бита на народите живеещи в Африка.
–         Да формулират и коментират проблемите на населението ,като дават примери и обсъждат идеи за решаването им.
–         Да се възпитават учениците на уважение към чуждото мнение, толерантност,търпение.
 
3.     Развиващи
–         Да се развиват уменията за работа в екип
Да се развива качествата инициативност, креативност, отговорност,взаимопомощ.
 
Дейностиматериали
Учителят започва урока с кратки въвеждащи въпроси :
1.Колко човешки раси познаваме?
2.Ние към коя раса принадлежим?
/използва мултимедията с изображения на представители на основните човешки раси,като учениците описват основните отличителни белези на всяка раса/
Учителя въвежда темата за „Население на Африка“
 
като мотивира урока  чрез водещата идея , че населението е основен фактор за развитието на стопанството на континента Африка.
По първа точка : Брой на населението на Африка
Учителя разяснява причините за бързото нарастване на населението и разкрива последиците от бързото нарастване на населението и ниската степен на икономическо развитие.
На учениците се поставя задача: Допълнете текста
Населението на континента Африка е………..млрд.д. и се нарежда на ……… място в света.
 
По втора точка: Гъстота и разпределение на населението.
Учителя припомня какво е средна гъстота на населението.
На учениците се поставя задача да изчислят средната гъстота на населението в Африка.Записва се на учебната дъска.
С помощта на тематичната карта в учебника учениците описват териториалното разпределение на населението-показват най-гъсто и най-рядко населените територии.
Учителя разкрива причините за това,като посочва основните фактори.Привежда ярки примери.Формулират се изводи.
 
По трета точка: Състав на населението
А/ Расов състав на населението
По картата в атласа учениците определят расовия състав на населението в Африка и описват представители на отделните раси.
Учителя въвежда понятията местно и преселено население и разкрива тяхната същност.
Б/ Религиозни вярвания
Задача: Върху картосхема  на Африка учениците да нанесат имената на някои африкански народи и племена в съответните райони които обитават.
/работят в екип по двама ученици след което се самооценяват с останалите отбори./
 
По четвърта точка: Бит и култура на населението
Учителя показва на учениците изображения отразяващи начина на живот /контрасти и неповторимост/ на населението.
Използва житейските представи на учениците за проблемите.
Поставя задача като учениците работят в екип.
Напишете основните проблеми на населението в Африка.Срещу всеки проблем напишете вашата идея за неговото решаване.Изразяват собственото си мнение.Представят идеите си пред класа.Оригиналните идеи се записват на учебната дъска.
 
Учителя използва наученото по История и цивилизации за да помислят и отговорят на въпросите.
Защо Африка е наречена „люлка на човечеството“?
 
Какъв е приносът на населението на континента за обогатяване на световното културно наследство?
Поставя задача на отделни ученици  да напишат кратки научни съобщения.
 
Учителя определя задача за домашна работа.
Определя четири екипа които ще проучат и „гостуват“ на избран африкански народ.В ролята на географи-етнографи учениците ще проучат / къде живеят,външен вид,храна ,облекло,занимания/.В проучването да се обърне внимание на живота на децата в Африка ,подкрепен със снимков материал или изработване на постер.
Бели листи,
Цветни моливи
Картосхема на Африка
атлас
Учителя обобщава работата на учениците по време на часът и оценява изпълнението на поставените задачи в хода на урока. 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
Насърчава творческото мислене и креативността на учениците.
 

Изготвил: Йорданка Лалова-старши учител