Тема на урока:    
Урок: Български език
Тема: Синоними
 клас: 3
 
Цели на урока: 
–         Въвеждане на понятието „синоними“;
–         Овладяване на умения за откриване на синоними;
–         Развитие на умения за отстраняване на повторени думи чрез замяната им със синоними.
–         Трениране на уменията за разпознаване на чувствата;
–         Свързване на чувствата с нуждите.
 
Дейностиматериали
ЗАГРЯВАЩО УПРАЖНРНИЕ
Учениците са в кръг. Един от тях застава в центъра на кръга и изиграва с жестове и мимика емоционалното си състояние в момента.  Останалите участници повтарят показаните жестове и мимика.  Участникът в центъра на кръга избира някого от групата да продължи играта със свои мимика или жестове, отразяващи неговото емоционално състояние.Няма налично описание.
 
ДЕЙНОСТ 1- Кой ще нарисува най-бързо
Класът се разделя на групи.  Всяка една получавалистче с указание, какво трябва да нарисува.На дъската предварително  са поставени рисунки.

Първа група да нарисува възрастна жена; Втора група – стара жена; Трета група -бутилка; Четвърта група -шише; 5 група -колело; 6 група -велосипед; 7 група -лека кола; 8 група -автомобил.
 
Защо първа група и втора група са нарисували една и съща рисунка?
 Думите възрастна и стара са думи с близко значение.
Защо трета група  и четвърта група са нарисували една и съща рисунка?
Думите бутилка и шише са думи с близко значение.
Думи с близко значение, но с различен звуков състав се наричат синоними.
Думите колело и велосипед са синоними, защото са с близко значение, но се различават по звуков състав.
 
ДЕЙНОСТ 2 – Игра „Намери ме“
Децата са в кръг. Всяко едно дете има лист с дума.
Намери думата, която е синоним на дадената.
Например: Ученикът, който има листче с думата работи, трябва да открие кое дете държи думата труди се .
 
ДЕЙНОСТ 3 – Какви са героите? Отговори със синоними.

приятели, хубава, зла, лоша,красива, другари
ДЕЙНОСТ 4
Заменете със синоними повтарящите се думи.
  Тати е смел, но батко също е смел /безстрашен/. Той е много смел /храбър/, защото ме пази от жабата в двора.
Цветна хартия
Бели листи
Цветни моливи
 
Разпечатани


ОБОБЩЕНИЕ, ОЦЕНКА/ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Поставяме въпроси: Какво ново научи? Замисли ли се над поведението на околните? Чакаш ли с нетърпение следващия час?    Завършва ме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“-„съгласен съм“ , „палец надолу“-„не съм съгласен“, „палец настрани“-„нито да, нито не“. 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците. Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици. Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение. Уважава мнението и решението на всеки ученик. Дава възможност  на децата за обратна вербална връзка. Изготвил: Христинка Петроваст. начален учител 
Използвана литература/ресурси   
Да играем заедно – 100.pdf
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/258/190/ebook?page=19
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/258/583/ebook?page=19