Тема на урока:    
Урок: Човекът и природата
Тема: Хранене на растенията и животните  
клас: 3                                          
 
Цели на урока: 
Познава условията за живот на живите организми.
Описва процеса на хранене на растенията.
Затвърдява знанията си за основните жизнени процеси и групи организми.
Разграничава животните  на растителноядни, месоядни и всеядни животни според вида на приеманата от тях храна.
Да развият и да насочат вниманието си към  умение за самооценка, емоционална осъзнатост.
 
Дейностиматериали
ЗАГРЯВАЩО УПРАЖНРНИЕ
„Познай какво животно съм“
Учениците са подредени в кръг. Ученик започва с ръце и мимики на лицето, да изобразява  животно. Останалите се опитват да познаят какво е животното.
 
ДЕЙНОСТ 1
В двора на нашето училище имаме много и най – различни растения. Какви растения разпознавате? Учениците ги изброяват.
Спомняте ли си кои са частите на растението и за какво служат? Аз ще ви помогна, преди две седмици с вас поставихме в кутийка с мокър памук семена от боб. Да разгледаме внимателно, какво се е получило с нашият експеримент. Учениците разглеждат бобчетата и установяват, че вече са се появили коренче, стъбълце и  листенца.
Един от основните жизнени процеси на растенията е храненето. Храната осигурява необходимите за живота на всеки организъм хранителни вещества. Днес ще учим за храненето на растенията и животните. Поставя се темата на урока.
Припомнихме си кои са частите на растението. За какво служат те? Разглежда се предварително подготвена схема на растение и посредством стрелките учениците се ориентират посочват движението на водата от корена по стъблото, а от там до всички части на растението.
За   образуването на хранителни вещества участват всички органи на растението. Корените изсмукват от почвата вода и разтворени хранителни вещества. Стъблото ги разнася до листата и обратно. Листата са „кухнята “ на растението там се изготвя храната с помощта на зелено вещество, слънчева светлина и въздух. Тези хранителни вещества са  необходими за растежа на растението и те се разнасят чрез стъблото до всички органи.
За да докажем това твърдение ще направим опит: в  чаша с вода поставям сладкарска боя (боя за яйца), Потапям  стъбла от целина (кокиче). След известно време те се оцветяват. Учениците самостоятелно стигат до извода, че стъблото пренася разтворените вещества т водата до листата.
Поставя се задача от е-учебник, да разгледат и да подредят правилно надписите на схемата, за да покажат как растенията изработват храната си.
Обръща се внимание, че растенията сами изработват необходимите за растежа им хранителни вещества.
 
ДЕЙНОСТ 2
 Имате ли домашни любимци? Всеки споделя какъв домашен любимец си има.
С какво ги храните? В зависимост от това какъв е домашният любимец, учениците отговарят с какво и как ги хранят.
За разлика от растенията животните не могат сами да произвеждат храната си.Те използват готова храна, която се набавя от растенията или от други животни.
На мултимедията се показват изображения на растения, животни и гъби. Как се групират организмите според начина на хранене и движение? Учениците коментират и при нужда с помощ стигат до извода, че според начина на хранене и движение те се групират на растения, гъби и животни.
Раздават се картинкис изображения на животни – крава, елен, катерица. Учениците разказват всяко от посочените животни с какво се храни. Обръща се внимание, че всяко едно то тях се храни с растения или техните части. Въвежда се понятието растителноядни.
Посочете наименованието на други растителноядни животни.
 
ДЕЙНОСТ 3
Раздават се картинки с изображения на животни –вълк, делфин, орел. С какво се хранят тези животни? Учениците коментират всяко животно, дава се информация за храненето на делфина. Стига се до извода, че се хранят с други животни. Въвежда се понятието месоядни или хищници.
Обръща се внимание на по-особен вид животни:
лешоядите и хиените. На вид те са грозни, но са много полезни за околната среда, хранят се с умрели животни, по такъв начин те предпазват разпространението на заразни болести по дивите и домашните животни.
Затова се наричат „санитари на природата“.
Посочете наименованията на другимесоядни животни.
 
ДЕЙНОСТ 4
Раздават се картинки с изображения на животни – мечка, врана, таралеж. С какво се хранят тези животни? Учениците коментират всяко животно. Самостоятелно стигат до заключението, че тези животни се хранят с растения и сживотни. Въвежда се понятието – веядни.
На дъската се поставят цветни листи на които са изписани думите: растителноядни, месоядни, веядни. Поставя се задача да се разпределят животните в групи според вида  на приеманата от тях храна.
След приключване на поставената задача, отново се припомня, че един от основните жизнени процеси на растенията и животните е храненето.
Часът завършва с игра: учениците се подреждат в кръг, в центъра застава един играч с топка. Подхвърляйки топката казва името на животно, ученикът, който хване топката, трябва да определи какъв вид  според храненето е животното.
Предварително заложен опит – кутийка, памук, боб; чаша, вода, сладкарска боя (боя за яйца),
стъбла от целина (кокиче);
Картинки на животни;
Цветни листи;
Разпечатани знаци с пръстче
ОБОБЩЕНИЕ, ОЦЕНКА/ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Поставяме въпроси: Какво ново научи? Защо храненето е основен жизнен процес за организмите? Замисли ли се над въпросите свързани с храненето на  животните? 
Чакаш ли с нетърпение следващия час?
   Завършва ме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“-„съгласен съм“ , „палец надолу“-„не съм съгласен“, „палец настрани“-„нито да, нито не“.
 
Препоръки към учителя 
Дайте възможност  на децата за обратна вербална връзка.
Дайте възможност всеки ученик да поддържа определено мнение.
 
 
Изготвил:
Румяна Стефанова – старши учител начален етап
 
Използвана литература/ресурси   
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/76/196/ebook?page=31