Тема на урока:    
Урок: Български език
Тема: Части на речта  
клас: 3                                          
 
Цели на урока: 
–         Развитие на уменията за разграничаване на съществителни имена, прилагателни имена, лични местоимения и глаголи;
–         Затвърдяване на знанията за граматическите категории при изучените части на речта;
–         Свързване на чувствата с нуждите.
 
Дейностиматериали
ЗАГРЯВАЩО УПРАЖНЕНИЕ
Децата се разделят по двойки. Първото детепресъздава емоция, второто пресъздава противоположна емоция.
Например: щастлив/тъжен/, развълнуван/отегчен/, уплашен/смел/.
След това първото дете казва прилагателно име,второто казва съществително име. Например: жълт -банан.
Първият ученик казва едно лично местоимение, второто дете глагол. Например: той – играе.
Съществителните имена, прилагателните имена, глаголите и личните местоимения са части на речта.
 
 
ДЕЙНОСТ 1
Игра „Танцуващи думи“
/игра за съществителни имена/
    За играта са необходими ламинирани букви /колкото са учениците/. Пуска се музика и децата танцуват около буквите. При спиране на музиката, всяко дете застава върху буква от земята. Учениците назовават буквата и съществително име, което започва с нейния звук. Преди да започне следващия кръг на произволен принцип се взимат от играта седем букви, след което децата се подреждат и музиката се пуска отново. Играта продължава дотогава, докато остане само едно дете държащо в ръка последната буква.
 
ДЕЙНОСТ 2
Игра „Опиши ни“/игра за прилагателни имена/
Децата описват бананите.

 
/жълти, продълговати, вкусни/
 /щастливи, усмихнати, весели, игриви/
 
ДЕЙНОСТ 3
Игра – „Какво правя“
/игра за глаголи/
Децата са в кръг. Един ученик казва  глагол и останалите  го онагледяват.
Например: казва „скача“ и те скачат.
 
 
ДЕЙНОСТ 4 – игра „Добави“
Добави личните местоимения.


                                            ……… четем интересна книга.
 Как да накарате децата си да четат цяло лято | LifeStyle Framar.bg
 

                                        ……… чета интересна книга.
 

Какви книги да четат децата през лятото - За родители - Съвети - Edna.bg
  

                                      …….. чете интересна книга.


Какво означава езикът на тялото на вашето куче? | LifeStyle Framar.bg
 

                                     …… обича да играе.
 

Как да подготвим детето за детска ясла или градина?
 
 
                                     …… играят в парка.
 

КИТАРИСТ
 

                                      ….. свири на китара.
 
 


                                 …… се храните здравословно.
 
 
 Какво издава детската рисунка за живота на детето - За Жената
 

Катя, ….. ще рисуваш ли?
 
Разпечатани:
ламинирани букви;
различни снимки за игрите
„Опиши ни“ и
„Добави“          
ОБОБЩЕНИЕ, ОЦЕНКА/ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Поставяме въпроси: Какво ново научи? Замисли ли се над поведението на околните? Чакаш ли с нетърпение следващия час?
   Завършва ме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“-„съгласен съм“ , „палец надолу“-„не съм съгласен“, „палец настрани“-„нито да, нито не“.
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
Дава възможност  на децата за обратна вербална връзка.
Изготвил:
Христинка Петрова
 
Използвана литература/ресурси