Тема на урока:    
Урок: БЕЛ
Тема: Части на речта  
клас: 3                                          
 
Цели на урока: 
Развитие на уменията за разграничаване на съществителни имена, прилагателни имена, лични местоимения, глагол. Затвърдяване на знанията за граматическите категории при изучените части на речта.
Усъвършенстване на уменията за уместна употреба и правописно правилно писане на изучените части на речта.
 
Дейностиматериали
ЗАГРЯВАЩО УПРАЖНРНИЕ
„Емоция без думи”
Картите са поставени с лице към пода.
Децата теглят карти. Всяко дете изиграва невербално
изобразената емоция на картата, която е изтеглило. Останалите децаотгатват и назовават емоцията.
 
 
ДЕЙНОСТ 1
В моята градина съм си насадила лехи с различни цветя – лалета, теменужки, зюмбюли, минзухари. Всички те са нацъфтели, наслаждавам се на красотата и на аромата им.
В часовете по български езика изучихме частите на речта. Кои са те? Учениците изброяват – съществително име, прилагателно име, глагол и лично местоимение.
Какво знаем за тях? – дават отговор за всяка част, какво назовава, с какъв въпрос се открива и какво се определя.
Този час ще обобщим наученото, поставя се темата на урока: Части на речта.
Може да подредим всички думи, като определим каква част на речта са и да получим цветни лехи, каквито имам в моята градина.
Учениците са разделени на групи: раздават се бели листи на които е разпечатан текста /1 упр. 54 стр. – учебник: БЕЛ/. На флипчарта е направена таблица: съществително име, прилагателно име. След прочитане на текста – работят самостоятелно, на цветни лепящи се листчета записват  частите на речта, всеки излиза и поставя своето листче на определеното място. /Съществително име – моливче, гумичка, думички, хора, гумата, капка, умора. Прилагателно име – розово, жълта, горда, щастлива, смее се, почива, знаете, няма, трие, бърше, смали, свърши./
След приключване се прави проверка  и се коментират отговорите.
 
 
ДЕЙНОСТ 2
Игра: в кутия се поставят листчета на които е записан глагол. Всеки тегли и прочита думата, след което извършва действието. При нужда се оказва помощ.
След като всички ученици са преминали през играта, се преминава към следващата задача: На групите се  раздават  листи на които е написана пословица. Глаголите са поставени в скоби. Едната група трябва да промени глагола в 2 лице единствено число, а другата група – 3. лице множествено число. Припомня се как се променят глаголите по лице и число. Дава се време за работа, след приключване учениците четат пословиците с нанесените корекции и коментират промяната на глаголите.
 
ДЕЙНОСТ 3
  На флипчарта са записани изречения, които трябва да се попълнят с подходящи лични местоимения. Личните местоимения са записани на цветни лепящи се листчета. За всяка група са подготвени по 2 изречения, всяка група коментира поставената задача и избира ученик, който да я изпълни.
Примерни изречения: 1. ……. играя народна топка.  2. ……. изучавате ли чужди езици.   3. ………. иска да участва в състезанието. 4. ……….  пее народни песни.
Лични местоимения: Те; Аз; Вие; Тя.
След приключване учениците подкрепят своите представители с емотикон  изразяващо емоция.
 
ДЕЙНОСТ 4
   На групите се раздават фигурки на които са записани лични местоимения и спомагателният глагол съм. Условието на задачата е да открият и отделят фигурите на които са изписани само лични местоимения. Дава се възможност всички ученици да се включат.
По-бързо работещите получават допълнителна задача да свържат личното местоимение с подходящ глагол. Примерни глаголи: рисуваме; говориш; пея; скачате; четат; мисли.
 
ДЕЙНОСТ 4
На учениците се раздават работни листи с текста „Двама вратари“. На празните места да добавят пропуснатите лични местоимения.На учениците, които работят по-бързо се поставя допълнителна задача, да определят лице и число на  лични местоимения. Прави се проверка на поставената задача.
Часът завършва с игра: ученик назовава дума – предмет; вторият – признак или качество на предмета; третият – действие на предмета. Всички ученици участват  и разискват играта.
Карти с изображения на емоции;
Цветна хартия;
Бели листи;
Цветни моливи;
Флипчарт;
Цветни лепящи се листчета;
Разпечатани емотикони и знаци с пръстче

ОБОБЩЕНИЕ, ОЦЕНКА/ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Поставяме въпроси:
Какво ново научи?
Как мислиш, добре ли се справи с поставените задачи?
Какви трудности срещаш при самостоятелна работа? 
Чакаш ли с нетърпение следващия час?
   Завършва ме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“-„съгласен съм“ , „палец надолу“-„не съм съгласен“, „палец настрани“-„нито да, нито не“.
 
Препоръки към учителя 
Дайте възможност  на децата за обратна вербална връзка.
Дайте възможност всеки ученик да поддържа определено мнение.
 
Изготвил:
Румяна Стефанова – старши учител начален етап
 
Използвана литература/ресурси   
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/258/190/ebook?page=54