Тема на урока:    
„Хлор и неговите съединения” – Химия и опазване на околната среда;   Клас: 7 
Цели на урока: 
1.     Образователни:
·        Учениците да описват характерни физични и химични свойства на хлора.
·        Да изразяват с химични уравнения взаимодействията на хлор с прости и сложни вещества.
·        Да описват физиологичното действие на хлора, по-важните неговите съединения и тяхното приложение.
   
2.     Възпитателни:
·        Да се възпитават учениците на уважение към чуждото мнение, толерантност.
 
3.     Развиващи:
·        Да се развиват уменията за работа в екип;
·        Да се развиват качествата инициативност, креативност, отговорност у учениците.
 
ДейностиМатериали
1.     Урокът започва с дидактическата игра „Светкавица”. Учениците се подреждат в кръг. Учителят започва „светкавицата” с хвърляне на малка гумена топка или гумена играчка към ученик и задаване на кратък въпрос по темата с очакван много кратък отговор. Играта продължава по същия начин, като учителят подава предмета на различни  ученици и задава подобни „бързи” въпроси. Например:
Опишете състоянието и физичните свойства на хлора:
Хлорът е …………………………….. газ. Той има ……………………………..  миризма. Хлорът е ……………………… от въздуха. Хлорът е …………………………….. Той е силно …………………………. вещество. Поразява дихателната система и предизвиква ……………………..
 
2.     Задача: Допълнете уравненията, които изразяват химичните свойства на простото вещество хлор.


хартия, маркери, малка гумена топка или играчка, работни листове със задачи, листове за само-
оценка
3.     Представете си кралски бал в дворец. Пристигат великолепно облечени благородни дами и кавалери. Лакеи запалват хиляди избелени восъчни свещи. И изведнъж всички започват да кихат, да кашлят и да се задушават. Панически бягат навън на чист въздух. Обяснете причината за този инцидент!
 
Отговор: причината е образуваният хлороводород, който има остра, задушлива миризма, той е отровен, дразни лигавицата на очите и дихателните пътища и предизвиква задушаване.
 
4.      Като използвате знанията си за хлора и неговите съединения, съставете кратък текст, чрез който се описват свойствата и приложението на тези вещества.
 
Отговор: Хлорът се използва като изходна суровина при получаването на солна киселина, пластмаси, бои, лакове, лекарства, препарати за растителна защита и др.
   
5.     Моля, довършете изречението: „Според мен най-важното в този урок е ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………
 
6.     Оценете работата си в часа по химия.
Име:…………………………………………………………………………….
Клас:…………..
Прочетете всяко от твърденията и оценете вашата работа с: 3 – ако сте съгласни с твърдението; 2 – ако донякъде сте съгласни; 1 – ако не сте съгласни с твърдението.
Оградете само един отговор, за да опишете вашата работа в часа по химия.

грамоти
  Приложения 
Карта за самооценка на свършената работа в часа по химия. 
Грамоти за активно участие в часа по химия. 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
Използвана литература и ресурси 
Учебник по Химия и ООС за 7 клас на  издателство
„Педагог 6”;
Книга за учителя на издателство „Педагог 6”;
Учебна тетрадка на издателство „Педагог 6”;
LearningApps.org
 

Изготвил: Снежана Цветанова Йончева