УРОК ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ-СЕДМИ КЛАС 
Надклас Риби-многообразие на рибите-урок за нови знания   
Цели на урока: 
Образователни:
 
Дефинира Риби
 клас Хрущялни и клас Костни риби.
 Описва, посочва върху изображение и разпознава по съществени признаци двата класа.
 Описва на структурно-функционална основа органи и системи от органи и основни жизнени процеси. Назовава, посочва на изображение и илюстрира с примери представители на клас Хрущялни и клас Костни риби.
3. Възпитателни:
•Опазване на био разнообразието на родния край.
•Ролята на рибите в живота.
            Прилага умения за сравняване.
 
—  Очаквани резултати:
          •   Проследява еволюцията на рибите
          •   Разбира връзката между среда на живот и устройство на рибите.
          •   Посочва основните прилики и разлики между хрущялни и костни риби.
—  Методи:
          •   Работа с учебника,работа и попълване на таблици за сравнение,правене на обобщение.
·        Презентация.
—  Умения:
          •   Разбиране и правилна употреба на понятията, работа с таблици , др.
—  Нови понятия:
 
Дейностиматериали
Контекст и дейности
          •           Подбира и използва основни понятия при описание и сравнение на хрущялни и костни риби.
          •           Прилага умения за сравняване.
         Очаквани резултати:
          •           Проследява еволюцията на гръбначните животни.
          •           Разбира връзката между среда на живот и устройство на животните.
          •           Посочва основните прилики и разлики между хрущялни и костни риби.
         Методи:
          •           Работа с учебника,работа и попълване на таблици за сравнение,правене на обобщение.
         Умения:
          •           Разбиране и правилна употреба на понятията, работа с таблици , др.
         Нови понятия:няма
         Дидактически средства:
      •   Текста и изображенията в учебника
      •   Табла на талусни и кормусни растения
         Междупредметни и вътрешнопредметни връзки: човекът и природата пети и шести клас
·        Ход на урока-Презентация  
Бели листи, цветни листи
маркери
Учителят проверява доколко всички ученици са усвоили признаците, по които се трупират  рибите и кои са основните групи риби чрез обобщаващи въпроси и кратка игра
https://learningapps.org/view1197109
 
Обобщение-Попълване на задачите от презентацията 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 

Изготвил:Иванка Цветанова