Тема на урока:    
Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики. Упражнение – 6,,а“ клас   
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Създаване на умения за разчитане, организиране и интерпретиране на информация, създадена чрез диаграми – стъпаловидни и кръгови, и чрез таблици
–         Създаване на умения за разчитане и сравняване на различни диаграми, създадени на базата на едни и същи данни
–         Използване на тези умения и знания при решаване на практически задачи и задачи от ежедневието
2.     Възпитателни
–         Развиване на наблюдателност, концентрация и желание за по-добро усвояване на изучавания материал
–         Чрез използване на различни практически  методи да се повиши мотивацията и активността на учениците
–         Да се усъвършенстват уменията за работа в екип
–         Да се засили интереса на учениците към математиката и другите учебни предмети
 
3.     Развиващи
–         Формиране на умения за практически приложения на знанията за пропорции
–         Показване на практическата приложимост на придобитите знания чрез осъществяване на между предметни връзки с предмета География и икономика и Изобразително изкуство
–         Получаване на информация за бъдещи знания, които ще бъдат необходими на учениците в живота 
–         Развитие на творчески мисловни способности
Прилагане на овладените математически знания и задачи, свързани с житейски ситуации
 
Дейностиматериали
•   С този урок ще се затвърдят знанията на учениците по темата-,,Разчитане на данни, представени с диаграми“ и ще покажем как се разчитат данни, представени с графики. След като вече се запознахме с права и обратна пропорционалност и техните графики, ще се уверим, че познаването на графиките намира широко приложение и е важно умение за всеки човек, за да е добре информиран. Все по-често информацията в интернет се представя чрез графики и диаграми. Дизайнерите използват именно този начин, защото той е нагледен и лесен за възприемане. Освен това ярките цветове и интересните форми грабват вниманието на потребителите.
      Чрез използване на мултимедия ще си припомним за видовете диаграми
Зад.1  На диаграмата са представени данните за успеха по математика на 6а и 6б клас в едно училище.
       Учениците се разделят на две групи. Едната ще разчита данните на 6а клас, а другата на 6б клас
        Въпроси:
1.     Колко ученика имат съответно оценка Среден(3), Добър(4), Много добър(5) и Отличен(6)?
2.     Какъв е общият броят на учениците съответно в 6а и 6б клас?

 
https://www.ougeneralkarcov.com/wp-content/uploads/2020/04/image-120.png
 
 
А сега, продължаваме с разчитането на данни от диаграми и графики.
Днес ще разгледаме кръговите диаграми. Казват се така, защото представляват един кръг.Ще разгледаме кръгови диаграми с проценти.Тук ви са нужни знанията от 5 клас за % от число.
      Припомням: 1 цяло, т.е числото 1 = 100 %., а 1% = 0,01
А сега:
Зад.2 На диаграмата е представено в % какви оценки имат по даден предмет. Нека да кажем например по Математика в 6а клас.Нашата задача е да превърнем процентите в  числа и да разберем КОЛКО УЧЕНИКА имат съответната оценка. Нека общият брой на учениците в класа е 20.

https://www.ougeneralkarcov.com/wp-content/uploads/2020/04/image-122.png
Заедно ще намерим колко ученика имат оценка Слаб(2). От кръговата диаграма виждаме, че 16% са с тази оценка. Изчисляваме:
     16% от 20 = 0,16 . 20 = 3,2 или 3 ученика са с оценка Слаб(2)
    Първа група ще намери колко ученика имат оценки Среден(3) и Мн. добър(5), а Втора група-Добър(4) и Отличен(6)
    След приключване на задачата правим проверка:
     Среден(3) –        24% от 20 = 0,24 . 20 = 4,8 или 5 ученика
     Добър(4)  –        32% от 20 = 0,32 . 20 = 6,4 или 6 ученика
     Мн. Добър(5) – 18% 0т 20 = 0,18 . 20 = 3,6 или 4 ученика
     Отличен(6)-      10% от 20 = 0,10 . 20 = 2 или 2 ученика
 
 
 
Зад.3Ето, дойде време и за графиките J

https://www.ougeneralkarcov.com/wp-content/uploads/2020/04/image-123.png
 
По абцисната ос се отчитавремето в часове, по ординатната изминати километри.
Трите различни по цвят линии са графики, които отчитат 3 разлини движения, да ги наречем участници в движението.
Въпроси:
 
А) Гледайте синята графика. Заколкочасасаизминати200км.?
Б) Червената графика. Колко км са изминати след 3 часа?
В) Каква е скоростта, с която се е движил участникът в края на третия час? – червена графика.
 
А сега да отговорим:
 
А) „ Засичаме“, както го правихме с точките на координатната система през първия срок – числото 200 на едната ос се „ засчиа“ с числото на другата ос, което в случая е 7. Тъй като синята графика започваот 3, 7 – 3 = 4
 
Отговор: 4 часа.
 
Б) Отново засичаме този пътчислото 3 с числото ?
 
Отговор : 100 км.
 
В) Както знаете: S = v .t  За нашия случай гледаме третия час, изминати са 100 км. Тогава:
 
100 = 3. v,       
 
v = 100 : 3 = 33,333…………Закръгляме получената дроб. = 33.
 
Отговор: Участникът се е движил със скорост 33 km /h.
 
А сега двете групи ще разчитат климатограми, като първата група ще разчита климатограмата на град Лос Анджелис, а другата група на град Чикаго. Играта има състезателен характер. И двете групи ще трябва да отговорят на следните въпроси за съответните градове.
1.     През кой месец е най-високата и най-ниската температура през годината за съответните градове?
2.     Определете амплитудата на температурата за съответния град?
3.     През кои месеци валежите валежите са най-много и най-малко?
4.     В кой град предпочитате да отидете на екскурзия?

 
  В края на часа учителят определя коя група се е представила по-добре. 
Препоръки към учителя 
Учителят подпомага и насочва учениците по време на поставяне на задачите
 
Съобразява се с темпото на работа на отделните отбори и дава своите препоръки и наставления
 
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
 
Изготвил: Величко Иванов- ст. учител по математика