Тема на урока:    
Събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели. Урок за нови знания – 5 клас   
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Да се придобият знания и умения за събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели
–         Да се формират навици и умения при прилагане на алгоритъма при събиране и изваждане на две или повече обикновени дроби с различни знаменатели
–         Умения за бърз и рационален начин за пресмятане на изрази с обикновени дроби и смесени числа
–         Прилагането на тези знания за решаването на разнообразни задачи
2.     Възпитателни
–         Развиване на наблюдателност, концентрация и желание за по-добро усвояване на изучавания материал
–         Чрез използване на различни методи да се повиши мотивацията и активността на учениците
–         Възпитание на култура към учебния труд
–         Разширяване и усъвършенстване на уменията при решаване на задачи с обикновени дроби с различни знаменатели
–         Прегледност и точност при записването на задачите в тетрадките на учениците
3.     Развиващи
–         Да се развиват уменията за работа в екип
–         Да се усъвършенстват при спазване на алгоритъма уменията на учениците при решаване на задачи с обикновени дроби
–         Създаване на положително отношение към математиката като част от общочовешката култура и научно-техническия прогрес   
 
Дейностиматериали
•         Актуализация на необходимите знания във връзка с усвояване на новия учебен материал. На мултимедийна презентация чрез беседа и диалог с подбрани задачи си припомняме основните правила за намиране на НОЗ на обикновени дроби, как се превръщат смесени числа в неправилна дроб, как се събират и изваждат обикновени дроби и смесени числа с равни знаменатели.
•     Мотивирано представяне на темата.
    Започваме със две задачи при които трябва да съберем и извадим две обикновени дроби с различни знаменатели, след което стигаме до последователността при събиране и изваждаме на обикновени дроби с различни знаменатели, а именно:
     а) Привеждане на дробите към общ знаменател
     б) Събираме или изваждаме дробите като дроби с равни знаменатели
         Обръщаме внимание на учениците, че при пресмятане на изрази със събиране и изваждане на повече от две дроби, можем да приведем към общ знаменател едновременно всички дроби, след което извършваме действията, както и двата начина, които се използват при събиране и изваждане на смесени числа.
 
По-нататък класът се разделя на 4 групи и започват да решават задачата, като в кръговете поставят верните отговорикатопреди това трябва да намерят НОК(2,6,7,14,21) = 42. Целта на екипната работа е, че всеки един ученик от екипа може да разширява различна дроб, за да могат по-бързо да решат задачата. Групата, която реши задачата, след проверка започват втората задача.
 
Зад.1
 

 
Зад.2

На тази задача отново напомням на екипите правилно да се разпределят и всеки един от тях да работи по отделна задача в кръговете. Така по-бързо ще стигнат до решението на цялата задача.
Десет минути преди края на часа всяка една от групите докладва до къде са стигнали с решаването на задачите и трудностите, които са срещнали, след което обявявам най-добре представили се групи.и се групи.
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
 
Изготвил: Величко Иванов- ст. учител по математика