Тема на урока:    
Признаци за делимост. Обобщение – 5,,а“ клас   
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Усвояване на знанията за деление на естествени числа с частно и остатък
–         Овладяване на умения за откриване на остатъците, които могат да се получат при деление с дадено естествено число
–         Усвояване на понятията кратно и делител
–         Да придобият учениците знания и умения за определяне на делимост на сбор и произведение на естествени числа
–         Да могат да използват знанията и уменията си за признаците за делимост, за да определят кои естествени числа се делят на 2, на 3, на 5, на 9 и на 10 и формиране на умения за тяхното прилагане
2.     Възпитателни
–         Развиване на наблюдателност, концентрация и желание за по-добро усвояване на изучавания материал
–         Интелектуално развитие и формиране на личностни качества-интуиция, наблюдателност, логическа мисъл, способност за вземане на решения, умения за анализиране и обобщение
–         Да се усъвършенстват уменията за работа в екип
–         Да се засили интереса на учениците към математиката и другите учебни предмети
 
3.     Развиващи
–         Формиране на умения за практически приложения на знанията за делимост на числа
–         Създаване на положително отношение към математиката като част от общочовешката култура и научно-техническия прогрес
 
–         Получаване на информация за бъдещи знания, които ще бъдат необходими на учениците в живота  
–         Развитие на творчески мисловни способности
Прилагане на овладените математически знания и задачи, свързани с житейски ситуации
 
Дейностиматериали
С този урок ще затвърдим знанията си за делимост на числа. Целият час ще протече под формата на състезателна игра. Класът ще бъде разделен на пет отбора по четири ученика. Учителят избира пет ученика с по-добри възможности, които са капитани на своите отбори, а те от своя страна сформират своите екипи. След всяка игра под формата на задача се прави класиране, като победителят получава 5 точки, вторият-3 точки, третият- 2 точки, четвъртият-1 точка. Последният не получава точки.
     Преди започване на състезателната игра, в порядъка на пет минути си припомняме признаците за делимост.
 
Игра-1   Попълнете липсващите числа в таблицата.
 
Игра-2   Попълнете таблицата, като използвате числата:
 48, 94, 160, 234, 450, 825, 978, 5090, 12 705, 23 556Игра-3   В таблицата можем да преминаваме от едно квадратче в съседно на него само ако сборът от числата в двете квадратчета се дели на 3. Намерете пътя до изхода.

В края на часа учителят определя коя група се е представила по-добре.
 
Препоръки към учителя 
Учителят подпомага и насочва учениците по време на поставяне на задачите
След всяка игра съобщава на отборите по колко точки са спечелили и обявява временното класиране
Съобразява се с темпото на работа на отделните отбори и дава своите препоръки и наставления
След последната игра обявява крайното класиране
Изготвил: Величко Иванов- ст. учител по математика