Тема на урока:    
Най- хубавото птиче /народна приказка/– 1 час упражнение 
Компетентности като очаквани резултати: 
1.     Умее да разпознава приказка.
2.     Разпознава стихотворна от нестихотворна форма.
3.     Чете правилно и с разбиране
4.     Умее да се ориентира в случката
5.     Съпреживява историята и умее да влиза в ролята на даден герой
 
Отговор на въпроса: Защо мама ме обича толкова много?
 
Дейностиматериали
Въвеждане в темата .
Четене от учител. Поставяне на въпрос: Кой момент от текста Ви беше най- забавен ?Какво чувство изпитах, когато чух приказката?/учениците избират картонче с чувство/
Тих прочит от учениците.
Отговор на поставения въпрос.
Четене. Изяснявяне на непознати думи. Отговор на въпроси по текста. Преразказване на части от текста. Драматизация.
Защо мама ме обича толкова много?
Как се чувствам, когато мама ми каже , че съм най-хубав/а?
Как мама успява да ме успокои, когато се страхувам?
Какво трябва да направя, ако съм допуснала грешка и съм обидила някой от семейството си?
А какво би казала мама?
Кога мама ме е насърчила?
Кога съм се чувствала силна? Може ли мама да ми дари от нейната сила?
Колко е голямо сърцето на мама? Как ще го направи? /песен/
Игра с ръце:
Задача: Покажи думи от текста, без да говориш?
Задача: Свържи герой от приказката  с чувство:
 
Врана
Лястовица 
Чувства: радост, обич, тъга, изненада, разочарование, скука и т.н.
 
Игра: Избери предмет, който при докосване да ти напомня за семейството ти? Обясни избора си?
/ Играта се провежда с вързани очи. Ученик минава с ръка по всички предмети и се спира на този , който свързва с думата семейство/ 
Картончета с емотикони на различни чувства.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Песен
„ Сърцето на мама“
 
 
 
 
Подготвени на табло или на мултимедия
 
На картон се подреждат : шкурка, мек плат, книга, топка, пухче и др.
Учителя обобщава резултатите от дейността на учениците по време на учебния час. Може да се  постави задача за домашна работа, учениците да нарисуват  момент от приказката. 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.