Тема на урока:    
Килограм 1 клас 
Компетентности като очаквани резултати: 
1.     Обогатяване на представата за мерната единица за маса- килограм.
2.     Усъвършенстване на уменията на учениците за решаване на практически задачи, свързани с измерване.
3.     Развиване на емпатия ,отговорност и толерантност.
Развиване на положителна самооценка при децата.
 
Дейностиматериали
Въвеждане в темата .
Какво означава думата изследване? -/ изучаване на някакъв предмет или явление/
Кой може да се нарече изследовател? – човек , който изучава/ изследва.
Днес ние ще бъдем изследователи. За това трябва да бъдем много внимателни, съсредоточени и наблюдателни. За да бъде нашата работа успешна- усмихнете се един на друг и си пожелайте успех.
Кой месец е сага?
Кой сезон?
Днес коя дата е?
Какво знаете за това число? / Например : Днес е 10-ти. Числото 10 е двуцифрено, то се намира след 9 в числовата редица, може за се получи като сбор от 5+5 и т.н./
Кое число се намира в числовата редица между 7 и 9? Какво знаете за това число?
Покажи число , което е с 2 по-малко от 6.
Намислих едно число , събрах го с 4 и получих 7. Кое число съм намислила?
Поставяне на темата.
Разгледайте двете кубчета? Сравнете ги./ сравняват се по размер, форма и цвят/.
Дали  обаче наистина са еднакви! Как можем да проверим това? / Учениците минават и ги вземат в ръце. Не съобщават веднага извода си/
Който смята, че има разлика да подскочи един път. Който смята, че са еднакви да клекне.
Учениците съобщават извода си. Едното кубче е леко, а другото по- тежко.
Вземете в едната ръка учебник, а в другата тетрадка. Кой предмет е по тежък?
Знаете ли с какво измерваме тежестта на предметите?
/ Показват се на екран различни везни./
Коя везна / кантар/ къде сте виждали? – кратка беседа върху задача 1 от учебника.
Как измерваме тежестта?
Самостоятелно , разделени на групи, решават задача 2. След приключване разменят тетрадките си за проверка.
Задача 3 – групова работа.
Задача 4 – Станете прави. Представете си, че сте везна. / лявата ръка е лявото блюдо, а дясната е дясното блюдо.
По мое указание:
Везната е в равновесие
На лявото блюдо поставяме 3 килограма , а на дясното един килограм- накланя се лявата ръка надолу
Везната е в равновесие.
На лявото блюдо поставяме 5 килограма, а на дясното 7 килограма- накланя се дясната ръка надолу
На лявото блюдо поставяме 2 килограма, на дясното поставяме два килограма- остават в равновесие.
А когато сме ядосани, как може да се върнем в равновесие? – вдишваме – издишваме.
Задача 4.В магазина има много купувачи. Аз си купих един килограм ябълки и три килограма домати.
Решете задачата.
Защо не можем да решим задачата? – Няма въпрос.
Какво бихме искали да узнаем? Какъв въпрос трябва да поставим?
Учениците предлагат различни въпроси.
Решаване на задачата. 
Мултимедия, екран,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дървено и метално кубче с еднакви размери и цвят.
Цветни моливи
Учителя обобщава резултатите от дейността на учениците по време на учебния час. Може да се  постави задача за следващия час:Уравновеси математическата везна. – избират се подходящи задачи.
Учениците се подреждат в кръг. Обръщат се на дясно и на ляво, потупват този който е пред тях с думите :
„ Браво на теб!“ , след това се прегръщат с думите : „ Браво на мен!“
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.