Тема на урока:    
Моето поведение на улицата 
Компетентности като очаквани резултати: 
Развиване на емпатия ,отговорност и толерантност. Развиване на положителна самооценка при децата. 
Дейностиматериали
Въвеждане в темата .
Разгледайте картината и отбележете къде е изобразено семейство?
„Защо хората имат нужда от семейство?
Какви са задълженията на всеки от членовете на семейството? Опиши семеен празник?
Защо трябва да се грижат един за друг?Какви са отношенията помежду им?
Какво ни обижда? Какво трябва да направим, за да се почувстваме добре? Как да се отнасяме с по-малките от нас? А с по- големите си братя и сестри? А с възрастните ни баба и дядо?
Какво означава да си търпелив?
Какви са вашите задължения вкъщи?
 Какво означава да си отговорен? Как вашият домашен любимец ви помага да сте по-отговорни? Той член на вашето семейство ли е? Защо?
Какво предизвикателство бихте отправили към хората от вашето семейство?
А към съучениците си?
Разглежда се картината в учебника.
Къде се намират децата? Кога можем да видим случката от картината в нашата класна стая? С помощта на емотикончета да определим коя постъпка, какви чувства предизвиква?Обяснете избора си?
Защо постъпката е правилна?
Защо постъпката е грешна? Обяснете отговора си.
Как бихте постъпили, ако видите, че някой се държи зле или не постъпва правилно?
Какво би станало, ако никой не спазва правилата в училище?
Може ли да се създадат опасни ситуации? / учениците дават пример и обясняват , какво е подходящото поведение/
Как да се успокоиш ако си много ядосан на някого или за нещо?
Покажи пример за правилна постъпка в класната стая без да говориш?
Защо трябва да има правила, които да се спазват от всички в училище?
Разговор върху правилата за поведение по време на учебен час и по време на междучасие?
Тези правила важат ли и за учителите, готвачките, шофьора, хигиенистките в училище?
Какво означава да си учтив? Какви думи използваш? Задача по групи:
Хвани най- много учтиви думи?
Електронен учебник на Просвета АзБуки
 
Картончета с емотикони на различни чувства.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бял лист; цветни моливи           
Учителя обобщава резултатите от дейността на учениците по време на учебния час. Може да се  постави задача за следващия час: В кое населено място живее моето семейство? Какви забележителности има там?
Учениците се подреждат в кръг. Обръщат се на дясно и на ляво, потупват този който е пред тях с думите :
„ Браво на теб!“ , след това се прегръщат с думите : „ Браво на мен!“
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.