Школа за подготовка – НВО –  7а клас по БЕЛ

Име на ученика ……………………………………………………………………………………………. Клас ……

Тест №4

Тестът съдържа 25 задачи по български език и литература.

 Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният, и с отворен отговор.

 Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори.

  Поради това е задължително верните според Вас отговори да отбелязвате внимателно в листа за отговори. За да отбележите своя отговор, срещу номера на съответната задача зачертайте със знака X буквата на избрания от Вас отговор.

  Ако след това прецените, че първоначалният Ви отговор не е верен, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте със знака Х буквата на друг отговор, който приемате за верен.

 Например: За всяка от задачите с отворен отговор в листа за отговори е оставено празно място. Използвайте това място, за да запишете своя отговор. Ако след това прецените, че записаният отворен отговор не е верен, задраскайте го с хоризонтална черта и запишете над него отговора, който според Вас е правилен.

 Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е зачертана със знака Х.

 За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

Въпроси с избираем отговор.

 Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачите от 1 до 16 включително.

    Метрото е бърз обществен транспорт / градски, извънградски /, често изцяло или частично пътуващ под земята. Метрото спира на метростанции в населени места, както и в близост до важни транспортни възли, забележителности и други обекти.

   Линиите на метрото и техни отделни участъци могат да бъдат подземни С тунели /, наземни и надземни / мостове и естакади /. Общата дължина на линиите варира в различните градове, като може да достигне от 2 – 3 км до над 1000 км. Названието „метрополитен“ / метро / е прието в много страни. То произлиза от името на компанията Metropolitan Railway / „столична железница“/, която е построила първото метро в Лондон. Въпреки че компанията е британска, днес във Великобритания се използва терминът underground, а в САЩ – subway или metro.

Първата метролиния в света е построена в Лондон през 1863 г. и е била малко по-дълга от 5 км. Първоначално композициите били теглени от парен локомотив, който изпълвал с черен дим тунелите вследствие на недобра вентилация. По-късно, през 1890 г., в Лондонското метро е построена и първата електрическа линия. В континентална Европа най-старата подземна линия е построена от френски инженери през 1875 г. в Истанбул, но тя била с ограничена дължина и вагоните били теглени от животинска тяга. Поради този факт най-често се приема, че първото метро в Европа е построено в Будапеща през 1896 г.

Някои от метрата по света с най-многометростанции са:

Метрото на Сеул, Южна Корея708 станции То е много по-младо от предходните  – отваря през 1974 г. Дължината на мрежата му е 1131 км. Има 22 линии.
Метрото на Ню Йорк472 станции Отворено през 1904 г., то е осмото най-старо метро в света. Дължината на мрежата му е 394 км. Има 36 линии.
Метрото на Пари303 станции Отворено през 1900 г. и е петото най-старо в света. Простира се на 214 км. Има 16 линии.
Метрото на Мадрид301 станции Мрежата му е по-дълга от тази в Париж – 2923 км, но има две спирки по-малко. Отворено е през 1919 г. Има 13 линии.  
Метрото на Лондон270 станции Открива се на 9 януари 1863 г. Изчислено е, че е с мрежат 402 км. Има 11 линии.

                                                                                                                         Из интернет

1. Кое твърдение е вярно?

 А) Информацията от таблицата допълва информация от текста.

 Б) Информацията от таблицата обобщава информацията от текста.

 В) Информацията от таблицата коментира информацията от текста.

 Г) Информацията от текста и от таблицата се отнасят за различни обекти.

2. Текстът НЕ е изграден чрез:

А) разсъждаване

Б) описване

В) разказване

Г) инструктиране

3. Кое твърдение е вярно според информацията в текста?

А) Най-старата подземна линия на континента Европа е построена от турски инженери в Истанбул.

Б) Най-старите метролинии в континенталната част на Европа са построени в Истанбул и Будапеща.

В) Най-старата метролиния в Европа е построена в Лондон и е с дължина под пет километра.

Г) През 1863 г. в Лондон е построена първата електрическа метролиния.

4. Каква информация НЕ се съдържа в текста?

 А)за историята на първото европейско метро

 Б) за линиите на метрото и техните участъци

 В) за названията на метрото на различни езици

 Г) за броя на пътниците в метрото на Будапеща

5. Кое от посочените НЕ е название за „метро“ според текста?

А) метрополитен

Б) subway

В) тунел

Г) underground

6. Кое твърдение НЕ е вярно според информацията от текста и от таблицата?

 А) Метрото в Лондон е по-старо от метрото в Ню Йорк, но има по-малко метростанции от него.

 Б) Метрото в Будапеща е първото метро в континентална Европа, но е извън петте метра с най-много метростанции.

 В) Метрото е изградено единствено от подземни тунели и станции, разположени под градовете.

 Г) Метрата, разположени в градове извън Европа, имат повече станции и по-дълга мрежа.

7. По кой показател НЕ са сравнени метрата в таблицата?

 А) по броя на линиите

 Б) по броя на пътниците

 В) по общата дължина

 Г) по времето на откриване

8. Коя дума е противоположна по значение на думата обществен от текста?

А) личен

Б) колективен

В) общ

Г) публичен

9. Каква информация се съдържа и в текста, и в таблицата?

А) за дължината на линията на метрото в Истанбул

Б) за броя на станциите на метрото в Ню Йорк

В) за годината на създаване на Лондонското метро

Г) за най-старото метро в САЩ

 Прочетете подчертаното изречение в текста и изпълнете задачите от 10 до 13.

Първата метролиния в света е построена в Лондон през 1863 г. и е била малко по-дълга от 5 км.

10. Глаголната форма е била е:

А) преизказна глаголна форма

Б) в изявително наклонение

В) в повелително наклонение

Г) в условно наклонение

11. Съюз в изречението е думата:

А) е

Б) в

В) през

Г) и

12. За изречението е вярно, че е:

А) просто изречение

Б) сложно съчинено изречение

В) сложно съставно изречение

Г) сложно смесено изречение

13. Запишете с думи съкращението в изречението „км“.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Прочетете подчертаното изречение в таблицата и изпълнете задачите от 14 до 16.

        Отворено през 1904 г., то е осмото най-старо метро в света.

 14. Запишете съставното сказуемо, употребено в изречението.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

15. Запишете вида на изречението по състав.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

16. За какво служи запетаята в изречението?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

17. Преобразувайте пряката реч в непряка, като се съобразите с правилата за пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време.

– Как ви казват, господине? – полюбопитства един от студентите. /Алеко Константинов/

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

18. Прeпишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни грешки, както и грешките при членуването.

  Най напред в Западна България, а прес следващите дни и в останалата част на страната, ще се заоблъчи, ще превали и прегарми. Тази промяна на времето обаче, няма да трае дълго. Още в началото на следваштата седмица температурите ще се повишът и ще достигнат до нормалните за сезонът стойности. Вепреки това, метеоролозите предопреждават, че в планините са възможни резки промяни, така, че туристите трябва да са добре екипирани и да не предприемат сами дълги походи, а да се доверът на опитни водачи.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

19. С какво художникът от стихотворението „Художник“ прави стаята „най-богата на света“?

А) с пъстри цветя

Б) с нови мебели

В) със своите картини

Г) с красиви килими

20. Кой стих НЕ се отнася за опълченците?

А) „Бури подир бури! Рояк след рояк!“

Б) „Върхът отговоря с други вик: ура!“

В) „кат шъпа спартанци под сганта на Ксеркса“

Г) „всяко гледа само да бъде напред“

21. С кой художествен образ се свързва изразът „на вашата сила царят повери / прохода, войната и себе си дори!“?

А/ Сюлейман

Б/ Столетов

В/ Радецки

Г/ лирическия говорител

22. Кой мотив НЕ присъства в „Опълченците на Шипка“?

А/ за сплотеността на опълченците

Б/ за срама и славата в националната ни история

В/ за красивата природа на Балкана   

Г/ за паметта за подвига и саможертвата

23. Общото за „Българският език“ и „Опълченците на Шипка“ е, че:

А/ Създадени са, за да възпеят паметта за забравените герои.

Б/ Разкриват героизма на българите.

В/ Внушават идеята за красотата на родната реч.

Г/ Те са оди, възхваляващи български национални ценности.

24. Под всеки цитат запишете заглавието на творбата, от която е взет.

А) „Балканските орли стояха в клетка.“

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Б) „с левове златни на чело“

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

В) „да бъдем пак, каквито бяхме“

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Г) „желязото срещат с железни си гърди“

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

25. Запишете в 2 – 3 изречения какво е внушението на израза от Вазовата творба „Опълченците на Шипка“: „кат шъпа спартанци под сганта на Ксеркса“.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ключ с верните отговори

въпросотговорточки
1А1
2Г1
3Б2
4Г2
5В2
6В2
7Б2
8А2
9В2
10Б1
11Г2
12Б2
13Възможни отговори: километър / километри, километра2
14Възможни отговори: е осмото най-старо метро / е метро2
15Възможни отговори: просто / просто изречение2
16Възможни отговори: Запетаята отделя обособен израз в състава на простото изречение; отделя обособена част2
17Един от студентите полюбопитства как се казва господинът.Общо 3 т.– по 1 т. за всеки елемент от условието
18Най-напред в Западна България, а през следващите дни и в останалата част на страната, ще се заоблачи, ще превали и прегърми. Тази промяна на времето обаче, няма да трае дълго. Още в началото на следващата седмица температурите ще се повишат и ще достигнат до нормалните за сезона стойности. Въпреки това, метеоролозите предупреждават, че в планините са възможни резки промени, така, че туристите трябва да са добре екипирани и да не предприемат сами дълги походи, а да се доверят на опитни водачи.Общо 14т. – по 1т. за всяка редактирана грешка.    
19В1
20А2
21Б2
22В2
23Г2
24А/ „Немили-недраги“ Б/ „На прощаване в 1868 г.“ В/ „Стани, стани, юнак балкански“ Г/ „Опълченците на Шипка“  Общо 4т. – по 1 т. за всеки верен отговор
25В текста трябва да бъдат употребени следните ключови изрази: сравнение с героични събития от световната история, жертвоготовност, самоотверженост, смелост, чувство за дълг и отговорност към родината, подвиг, съизмерим с този на спартанците. 0 – 6т.

                                                                                                Общо – 65 точки

     Оценъчна скала:

 От /0-19т./-Слаб-/2/

От/20-33т./-Среден-/3/

От/34-46т./-Добър-/4/

От/47-57т./-Мн. добър/5/

От/58-65т./-Отличен/6/

Изготвил: …………………

Иван Цанков-ст. учител по БЕЛ