Школа за подготовка – НВО –  7а клас по БЕЛ

Име на ученика ……………………………………………………………………………………………. Клас ……

Тест №2

Тестът съдържа 25 задачи по български език и литература.

 Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният, и с отворен отговор.

 Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори.

  Поради това е задължително верните според Вас отговори да отбелязвате внимателно в листа за отговори. За да отбележите своя отговор, срещу номера на съответната задача зачертайте със знака X буквата на избрания от Вас отговор.

  Ако след това прецените, че първоначалният Ви отговор не е верен, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте със знака Х буквата на друг отговор, който приемате за верен.

 Например: За всяка от задачите с отворен отговор в листа за отговори е оставено празно място. Използвайте това място, за да запишете своя отговор. Ако след това прецените, че записаният отворен отговор не е верен, задраскайте го с хоризонтална черта и запишете над него отговора, който според Вас е правилен.

 Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е зачертана със знака Х.

 За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

Въпроси с избираем отговор.

 Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачите от 1 до 16 включително.

Арите / Ara/ са най-големите птици сред папагалоподобните. Наброяват 22 вида, от които днес съществуват 19 вида. Поради изсичането на горите и търговията с пера в началото на XX век са изчезнали 3 вида – кубинско, доминиканско и карибско ара.

   Папагалите ара се славят със своята интелигентност и могат да запомнят голям брой думи. Имат красиви разноцветни пера. Посочените особености определят тези птици като едни от най-скъпите и най-желаните за домашни любимци. Обитават екваториалните и тропическите гори на Централна и Южна Америка. Повечето от видовете се срещат в басейна на Амазонка и в Гвианските плата, но има отделни видове, живеещи в саваните.

  Най-големият им представител е хианцинтовият ара, който достига дължина 1 метър от главата до опашката. Той е изключително рядък и застрашен вид. Популацията му наброява едва 300 птици и цената му достига 15 000 евро. Най-типичното за папагалите ара е яркото им оперение, еднакво при мъжките и женските индивиди.В украсата на перата им преобладават червени, зелени, сини, жълти и оранжеви краски. Типичен за арите е техният масивен клюн, извит дълговидно. Менюто им включва различни семена и плодове – царевица, слънчоглед, орехи, фъстъци, череши и грозде / в домашни условия /. Арите се славят със своето дълголетие в целия животински свят, като някои видове живеят над 70 – 90 години.

Вид папагал араХарактеристики
Хиацинтов араНай-големият сред видовете ара, затова се нуждае от голяма клетка. Обича да тича и да скача. Слави се като добър акробат. Не е най-разпространеният папагал като домашен любимец, защото видът е сред най-скъпите и за купуване, и за отглеждане.
Зеленокрил араПринадлежи към големите ара. Най-разпространен като домашен любимец, защото е общителен, много красив и има добри способности да говори. Папагалът се слави с майсторството си на механик и лесно може да развали клетката си.Нуждае се от много движение.
Благороден араНай-малкият от видовете ара. Папагалът е игрив, акробатичен и много любопитен. Умен е и има добри способности за говорене. Изисква постоянно внимание от стопаните си. Част от главата му не е покрита с пера.

1. Какво е основното предназначение на текста?

 А) Да убеждава.

 Б) Да информира.

 В) Да развлича.

 Г) Да коментира.

2. Кое твърдение е вярно?

А) Таблицата обобщава информацията от текста.

Б) Между текста и таблицата няма връзка.

В) Таблицата допълва информацията от текста.

Г) Текстът обобщава информацията от таблицата.

3. За кой вид папагал откривате информация в текста и в таблицата?

А) за хианцинтовия ара

Б) за зеленокрилия ара

В) за доминиканското ара

Г) за благородния ара

4. Кое е НЕВЯРНОТО твърдение според информацията от текста?

 А)Папагалите ара могат да запомнят голям брой думи.

 Б) Папагалите ара се хранят с различни семена и плодове.

 В) Арите имат масивен и тежък клюн, който е извит дълговидно.

 Г) По- голяма част от папагалите ара живеят в саваните.

5. В текста НЕ се съдържа информация за:

А) броя на видовете изчезнали папагали ара

Б) броя на хиацинтовите ара

В) броя на яйцата, които снасят

Г) преобладаващите цветове в окраската на перата

6. Кое е вярното твърдение според информацията от текста и от таблицата?

 А) Яркото оперение на папагалите ара е различно при мъжките и женските индивиди.

 Б) Благородният ара се слави с майсторството си на механик.

 В) Най-големият представител на арите е хиацинтовият ара.

 Г) Арите нямат голяма продължителност на живота.

7. Кое е НЕВЯРНОТО твърдение според информацията от двата източника?

 А) Поради изсичането на горите и търговията с пера в началото на XX век са изчезнали четири вида ара.

 Б) Папагалите ара са известни с интелигентността си.

 В) Папагалите ара обитават екваториалните гори на Централна и Южна Америка.

 Г) Най-разпространен като домашен любимец е зеленокрилия ара.

8. Каква е по произход думата популация от текста?

А) остаряла дума

Б) заемка

В) домашна дума

Г) чуждица

9. Как са свързани първото и второто изречение от втория абзац на текста?

А) чрез показателно местоимение

Б) чрез лично местоимение

В) по смисъл

Г) чрез повторение на дума

 Прочетете подчертаното изречение в таблицата и изпълнете задачите от 10 до 13.

Папагалът се слави с майсторството си на механик и лесно може да развали клетката си.

10.Какво е по състав изречението?

А) просто изречение

Б) сложно съставно изречение

В) сложно смесено изречение

Г) сложно съчинено изречение

11. Какъв е видът на местоимението / си / в изречението?

А) притежателно местоимение

Б) възвратно притежателно местоимение

В) възвратно лично местоимение

Г) лично местоимение

12.Кое твърдение е вярно за изречението?

А) В изречението има две наречия.

Б) Думите папагалът и механик са подлози в изречението.

В) Глаголните форми са в сегашно време.

Г) В изречението има четири определения.

13. Напишете синоним на израза се слави.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Прочетете подчертаното изречение в текста и изпълнете задачите от 14 до 16.

        Повечето от видовете се срещат в басейна на Амазонка и Гвианските плата, но има отделни видове, живеещи в саваните.

Въпроси с отворен отговор

 14. Какви действия са представени в изречението?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

15. Каква е синтактичната служба на израза на Амазонка в изречението?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

16. За какво служи първата запетая в изречението?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

17. Преобразувайте пряката реч в непряка, като запазите основното глаголно време и спазите правилата за пунктуационно оформяне.

-Когато пристигнете, веднага ми се обадете по телефона – каза мама и ни помаха за довиждане.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

18.Прeпишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни грешки, както и грешките при членуването.

 Обичам разхотките в планината през всички сезони но наи-много през лятото и есента. И тази година есента настъпи някъкнеосетно – скоро след започването на учебната година. Когато имам свободно време в събота или във неделя цялото ни семеиство тръгва към блиската планина. Моя по голям брат определя маршрутът и потегляме нагоре. Движим се бавно като се наслаждаваме на красивите багри с които есента е нашарила листата на дърветата и храстите.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

19.Кой стих НЕ е от „На прощаване в 1868г.“?

А) „станах азе хайдутин”

Б) „със сърце мъжко, юнашко”

В) „сам юнак на коня”

Г) „умря сиромах за правда”

20. Кой от посочените художествени образи представя радостта от постигнатата свобода в стихотворението „На прощаване в 1868г.“?

А) „Аз вече пушка нарамих”

Б) „да кичим глави и пушки”

В) „Дано ми найдат пушката”

Г) „каквото сабя покаже”

21.Върху какво НЕ размишлява лирическият говорител в „Отечество любезно, как хубаво си ти!“?

А/ красотата на родното пространство

Б/ любовта към отечеството

В/ бързо отминаващата младост

Г/ срама и недооценяването на отечество

22.Каква идея е разкрита чрез противопоставянето в израза „Бяха сред обществото, но бяха в пустиня“ от втора глава на повестта „Немили-недраги“?

А/ за самотата на героите в един чужд, неразбиращ ги свят

Б/ за скиталчеството и немотията на емигрантите

В/ за носталгията на изгнаниците по отечеството           

Г/ за страданието от принудителното бездействие

23. „Немили-недраги“ е:

А/ разказ

Б/ повест

В/ роман

Г/ легенда

24.Под всеки цитат запишете заглавието на произведението, от което е взет.

А) „нов и гладен пролетариат, съставен от подвизи, дрипи и слава“

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Б) „Аз вече пушка нарамих“

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

В) „една будна кръчма“

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Г) „доста робство и тиранство“

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

25.Запишете в 2 – 3 изречения какво е внушението на стиха от Ботевата творба „На прощаване в 1868г.“: „Берете цветя в градина…“

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ключ с верните отговори

въпросотговорточки
1Б1
2В1
3А2
4Г2
5В2
6В2
7А2
8Б2
9В1
10Г2
11Б2
12В2
13Възможни отговори: се прославя / е прославен / е известен2
14Противопоставени действия/действията са противопоставени едно на друго2
15определение2
16Отделя две прости изречения / отделя прости изречения.2
17Мама каза, когато пристигнем, веднага да и се обадим по телефона, и ни помаха за довиждане.Общо 3т. – по 1т. за всяка елемент от условието    
18Обичам разходките в планината през всички сезони, но най-много през лятото и есента.И тази година есента настъпи някак неусетно – скоро след започването на учебната година.Когато имам свободно време в събота или в неделя, цялото ни семейство тръгва към близката планина.Моят по-голям брат определя маршрута и потегляме нагоре.Движим се бавно, като се наслаждаваме на красивите багри, с които есента е нашарила листата на дърветата и храстите.Общо 14т. – по 1т. за всека редактирана грешка    
19В1
20Б2
21В2
22А2
23Б2
24А/ „Немили-недраги“ Б/ „На прощаване в 1868г.“ В/ „Немили-недраги“ Г/ „Вятър ечи, Балкан стене“  Общо 4т. – по 1т. за всеки познат отговор
25В текста трябва да бъдат употребени следните ключови изрази: заповедни глаголни форми; призивност; радост и тържествуване; мечтана и извоювана свобода; увенчаване на победителите; ведро, приповдигнато настроение; пъстрота и колорит, съответстващи на щастливото посрещане на юнаците, и др. 0 – 6т.

                                                                                                Общо – 65 точки

     Оценъчна скала:

 От /0-19т./-Слаб-/2/

От/20-33т./-Среден-/3/

От/34-46т./-Добър-/4/

От/47-57т./-Мн. добър/5/

От/58-65т./-Отличен/6/

Изготвил: …………………

Иван Цанков-ст. учител по БЕЛ