Школа за подготовка – НВО –  7а клас по БЕЛ

Входно равнище

Име на ученика ……………………………………………………………………………………………. Клас ……

Тестът съдържа 25 задачи по български език и литература.

 Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният, и с отворен отговор.

 Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори.

  Поради това е задължително верните според Вас отговори да отбелязвате внимателно в листа за отговори. За да отбележите своя отговор, срещу номера на съответната задача зачертайте със знака X буквата на избрания от Вас отговор.

  Ако след това прецените, че първоначалният Ви отговор не е верен, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте със знака Х буквата на друг отговор, който приемате за верен.

 Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е зачертана със знака Х.

Въпроси с избираем отговор.

 Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 4. включително.

  Скъпоценните камъни се оценяват по красотата и по прецизността на обработката, затова външният вид е най-важното им качество. Една от характеристиките, които правят камъка красив или желан, е неговият цвят.

  Аметистът е вид кварц. При продължително излагане на слънчева светлина постепенно губи цвета си. Използва се в бижутерията и е класиран в разред полускъпоценни камъни.

   Рубинът е скъпоценен камък, чието оцветяване се дължи преди всичко на следите от хром. Според древните поверия рубинът е камък на живота, който защитава и от чума.          Името на сапфира произлиза от гръцката дума, назоваваща неговия цвят. Тези камъни много често се използват за украса на корони. Смятало се, че сапфирът символизира властта, верността и скромността, а през Средновековието го наричали „епископ на камъните”, тъй като вярвали, че олицетворява висшите духовни ценности.

Скъпоценни и полускъпоценни камъни

ЦвятПрозрачни камъниНепрозрачни камъни
Безцветни или белидиамант, топаз, планински кристалбисер, опал
Черни ахат, оникс
Червенирубин 
Виолетовиаметист 
Сини и светлосинисапфиртюркоаз
Зелениизумруднефрит
Жълти или оранжеви кехлибар

1. Кое твърдение е вярно за връзката между текста и таблицата?

 А) И таблицата, и текстът съдържат една и съща информация.

 Б) Няма връзка между информацията в текста и в таблицата.

 В) Информацията от таблицата допълва информацията от текста.

 Г) Таблицата изцяло илюстрира съдържанието на текста.

2. Кое твърдение е вярно, като се има предвид информацията от текста и от таблицата?

А) Рубинът е прозрачен полускъпоценен камък.

Б) Аметистът е полускъпоценен камък с виолетов цвят.

В) Топазът е един от непрозрачните камъни.

Г) Кехлибарът е безцветен като планинския кристал.

3. В кой ред всички скъпоценни камъни са посочени в таблицата, но НЕ се споменават в текста?

А) диамант, топаз, сапфир

Б) кехлибар, нефрит, рубин

В) опал, тюркоаз, аметист

Г) изумруд, оникс, бисер

4. Допълнете твърдението, като имате предвид информацията от таблицата.

 Името на сапфира произлиза от гръцката дума, назоваваща ………………… цвят.

 А) червения

 Б) зеления

 В) синия

 Г) жълтия

5. Кое твърдение е вярно за изречението?

 Знаех, че ще ме приюти, и му бях благодарен.

А) Запетаята пред съюза и отделя подчиненото изречение в сложното смесено изречение.

Б) Запетаята пред съюза и свързва главните изречения в сложното смесено изречение.    

В) Запетаята пред съюза и отделя еднородни части в сложното смесено изречение.

Г) Запетаята пред съюза и отделя двете подчинени изречения в сложното смесено изречение.

6. В кое изречение глаголните форми са в условно наклонение?

 А) Не давайте подкрепа на глупеца!

 Б) Ужасена от писъка, жената тичаше насам-натам.

 В) На заека му омръзнало да студува.

 Г) Бих пил вода и от планински извор.

7. Кое от посочените фразеологични словосъчетания означава небрежно?

А) през куп за грош

Б) от игла до конец

В) на куково лято

Г) като по ноти

8. С коя от думите може да се замени думата /вироглав/, без да се промени смисълът на изречението?

Димитър добре се би в легията, но бе вироглав, не зачиташе реда. (Ст. Дичев „За свободата”)

А) свиреп

Б) своенравен

В) своеобразен

Г) срамежлив

9. Кое от посочените словосъчетания разкрива идеала на Ботевия лирически герой от стихотворението „На прощаване в 1868 г.”?

А) „немили, клети, недраги”

Б) „тиха бяла Дунава”

В) „за правда и за свобода”

Г) „по скали и по орляци”

10. В коя част от композицията на разказа „Една българка” са представени оценката на баба Илийца за стореното от нея и житейската съдба на внучето ù?

А) в експозицията

Б) в завръзката

В) в кулминацията

Г) в епилога

11.Кой от цитатите НЕ се отнася до образа на Странджата от повестта „Немили-недраги”?

А) „… само кашляше упорито и пъшкаше…”

Б) „ … най-снажен, дълголик, сух, жълт…”

В) „ … един великан, който държеше висок червен байрак…”

Г) „ … висок мъж… с лукави, дръзки очи…”

Въпроси с отворен отговор

 12. В листа за отговори срещу всяка буква в таблицата запишете автора на съответната творба.                         

А) „Братчетата на Гаврош“

Б) „Вятър ечи, Балкан стене“

В) „Художник“

Г) „Серафим

  
  
  
  

13. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като спазите правилата за пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време.

 – … Какво търсиш тука, Илийце? – попита напрано калугерът.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

14. Запишете вида на сложното изречение.

Който сее ветрове, ще жъне бури.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

15.Христо Ботев е роден на 06.01.1848г. в ………………………………………………….

А/ Калофер       

Б/ Карлово         

В/ Сопот

Г/ Сливен

16.На кого от героите в главата „Радини вълнения“ от романа „Под игото“ на Иван Вазов принадлежи репликата: „Доста небрежно е преподавано!“?

А) на учителя Климент

Б) на КириакСтефчов

В) на кака Гинка

Г) на Хаджи Ровоама

17. Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни грешки, както и грешките в членуването.

 Учените получават сведения за пра историческият живот и от останките на отдавна умрели растения и животни. Изучавайки такива вкаменелости и следователите се стремят да научат повече и за динозаврите, които са изчезнали преди 65 милиона години.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

18. Попълнете таблицата, като в първата колона запишете буквата, с която е означено заглавието на всяка творба, а във втората – съответния ù жанр.

А) „Една българка”

Б) „На прощаване в 1868г.”

В) „Немили-недраги”

Г) „Хубава си, моя горо”

  
  
  
  

19. Името Гаврош се е превърнало в събирателен образ на:

А/ децата, които не ходят на училище      

Б/ децата, които участват във войните     

В/ децата, които стават престъпници от малки

Г/ бедните и бездомните градски деца

20.Напишете кои са еднородните части в изречението?

Баба направи лютеница от домати, чушки и моркови.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

21.От кого се страхува калугерът Евтимий, като казва в III част на разказа „Една българка“: Хай върви да спиш, да не свети свещ, че може да видят отгоре някои и да ни дойдат на гости…

А) поробителите

Б) селяните

В) бунтовниците

Г) монасите

22.Следната характеристика: „Балканските орли стоеха в клетка. Героите бяха сега кокошари. Един нов и гладен пролетариат, съставен от подвизи, дрипи и слава“ се отнася за:

 А) братчетата на Гаврош

 Б) хъшовете в Браила

 В) опълченците на Шипка

 Г) Ботевите четници

23.За мото на коя творба е използван откъс от народна песен?

А) „Неразделни“

Б) „На прощаване в 1868 г.“

В) „Една българка“

Г) „Серафим“

24. В листа за отговори срещу всяка буква в таблицата запишете заглавието на творба, изучена в VII клас, която се свързва със съответното понятие.

А) ода

Б) роман

В) елегия

Г) повест

  
  
  
  

25.Запишете в две-три изречения какво внушават думите от творбата „Немили-недраги“: Ние сме поне свободни. А като имаме свободата, имаме всичко.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

Ключ с верните отговори

Вариант 1

въпросотговорточки
1В1
2Б2
3Г2
4В2
5А2
6Г2
7А2
8Б1
9В2
10Г1
11Г2
12А- Христо Смирненски; Б-Добри Чинтулов;  В-Веселин Ханчев;  Г-Йордан Йовковза всеки правилен отговор – по 1 т. общо 4т.
13Напр. Калугерът попита напрано Илийца какво търси тука.2
14Сложно съставно изречение2
15А1
16Б2
17Учените получават сведения за праисторическия живот и от останките на отдавна умрели растения и животни. Изучавайки такива вкаменелости, изследователите се стремят да научат повече и за динозаврите, които са изчезнали преди 65 милиона години.За всяка открита грешка – по 1 т.     12т.
18А – разказ; Б – поема; В – повест; Г – елегияза всеки правилен отговор – по 1 т. 4т.
19Г2
20Домати, чушки и моркови2
21В2
22Б2
23В1
24Например:„Опълченците на Шипка“, „Под игото“, „Хубава си, моя горо“, „Немили-недраги“завсекиправиленотговор – по 1 т. общо 4т.
25Например: За достойния човек свободата е най-висша ценност, в името на която се преодоляват житейските несгоди. Тези думи на Странджата от вълнуващата му реч подчертават контраста между материалното и духовното в живота на емигрантите. А копнежът на хъшовете по свобода е неутолим, за тях тя е смисъл на живота и те са духовно свободни, защото са се отрекли от материалното в името на отечеството.  0-6т.    
                                                         Общо:65т.

Оценъчна скала:

 От /0-19т./-Слаб-/2/

От/20-33т./-Среден-/3/

От/34-46т./-Добър-/4/

От/47-57т./-Мн.добър/5/

От/58-65т./-Отличен/6/

Изготвил: …………………

Иван Цанков-ст.учител по БЕЛ