Попълнете таблицата като опишете състава на молекулите на дадените с модели вещества