Урок по литература за шести клас – 1 час
Тема: „Малкият принц” – приятелството най-красивата тайна.
6 клас    
       
  
Цели на урока: 
Цели на урока:
 
Образователни: запознаване с жанра – роман.
– да се запознаят с живота и творчеството на Антоан дьо Сент – Екзюпери
– задълбочаване на представата им за литературната приказка.
 
Развиващи и емоционални:
 
–  Да проследят иносказателния смисъл на творбата с цел формиране на нравствено съзнание.
–  Усъвършенстване на уменията за различаване и тълкуване на действията и развитието на героите в сюжета, за обясняване на мотивацията на герой и функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в „Малкият принц“.
–  Усъвършенстване на уменията за различаване и тълкуване на преживявания, настроения, състояния на героите.
–  Усъвършенстване на уменията за определяне на начините, по които художественият текст въздейства естетически, и обосноваване чрез примери от художествения изказ.
–  Изграждане на умения за изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, позиции по отделни проблеми, произтичащи от художествения текст.
–  Създаване на умения за свързване на примери за проблеми и конфликти от „Малкият принц“ с лични идеи за обосноваване на собствена гледна точка.
–  Развиване на емоционалността, образното мислене и творческото въображение.
–  Да се развиват уменията за работа в екип.
–  Да се развиват качествата – инициативност, креативност, отговорност.
 
Възпитателни: Да придобият познания за утвърждаване ценностите в света на човека – отговорност, любов, себеотрицание, приятелство, самота, доброта, саможертва.
 
Вътрешнопредметни връзки: в урока се използват знания за вълшебните приказки.
 
Междупредметни връзки:в урока се използват знания от история и цивилизация, география и икономика, човекът и природата.
 
Опорни понятия: роман, вълшебна приказка, време и пространство.
 
Използвани методи: групова работа, анализ, синтез, дискусия, ролеви игри, самостоятелна работа.    
 
Дейностиматериали
1.Поставяне на темата. Записване на темата на дъската  за часа
 
Ход на урока: 1 час
 
Ролеви игри под формата на състезание.
 
1.Гледане на презентация  – „Малкият принц“.
Маркер. Работни листи, химикалки
Бели листи, цветни листи, кадастрон, пъзели, цветни моливи, бели дъски, гъби за триене 
2.Учениците участват в 3 групи.
 
Първа игра:

 Всяка група отговаря писмено
на въпроси, като за всеки правилен и най-бърз отговор се дават точки / за първо място – 3 т., за второ място – 2 т., за трето място 1 т., ако дадена група не отговори правилно на поставения въпрос – получава 0 т.
 
1.Кой е авторът на творбата „Малкият принц“ ? Кога и къде е роден?
Отг. Антоан дьо Сент-Екзюпери. През 1900 г. в Лион /Франция/.
 
2.Какъв е жанрът на творбата?
Отг. Роман приказка.
 
3.Кои са героите в 21 глава?
Отг. Малкият принц и лисицата.
 
4.През коя година и къде е написана творбата?
Отг. През 1943 г. в Ню Йорк.
 
5.С какво историческо време свързвате тази година?
Отг. Втората световна война.
 
6.Защо лисицата НЕ може да играе с малкия принц?
Отг. Защото не е опитомена.
 
7.Какво среща Екзюпери в пустинята?
Отг. Пустинна лисица.
 
8.Главен герой в творбата „Малкият принц“ е:
Отг. Малкият принц
 
9.От какво се изненадва малкият принц, когато стъпва на Земята?
Отг. Вижда много рози.
 
10.От какво иска да избяга малкият принц сред хората?
Отг. От самотата.
 
11.Кой от героите в романа твърди, че човек е самотен и между хората?
Отг. Змията.
 
12.Защо лисицата не се опитва да спре малкия принц, а го пуска да си отиде?
Отг. Защото иска той да бъде щастлив.
 
Втора игра:
 
Учениците трябва да:
1.Правилно да подредят епизодите от 21 глава на „Малкият принц“.
 
https://learningapps.org/12436519
 
2.Учениците трябва да попълнят празните места в текста с подходящи думи и изрази.
 
https://learningapps.org/12436686
 
За всеки правилен и най-бърз отговор се дават точки / за първо място – 5 т., за второ място – 3 т., за трето място 1 т., ако дадена група не отговори правилно на поставения въпрос – получава 0 т.
 
Трета игра:
 
Учениците трябва да познаят какво означават думите: / отговорност, любов, себеотрицание, приятелство, саможертва, пустиня, самота, доброта, егоизъм, любопитство, доверие, съпричастност, вярност, търпение, съвършенство/.
 
За всеки правилен отговор се дават по 2 т.
 
Четвърта игра:
 
Учениците подреждат пъзели с образите на героите от „Малкият принц“.
 
Групата, която подреди правилно и най-бързо пъзелите  – получава 6 т., второ място – 4 т., трето място – 2т.
 
Поставяне на домашна работа: Учениците да отговорят писмено на един от следните въпроси /по избор /:
 
1.Какво е приятелството?
2.Защо са ни нужни приятели?
3.Какво изисква приятелството?
 
Пета игра /резервен вариант/:
5.Оцветяване на картинки свързани със сюжета на творбата „Малкият принц“.
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
Изготвил:
/Иван Цанков/ – ст. учител по БЕЛ
ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево