Тема на урока:    
Азия – континент на рекордите
6 клас  
 
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Да се характеризират особеностите на Азия
–         Да се разпознава и използват елементите на географската карта
–         Да се използва,подбира и анализира географска информация от различни източници
–         Умение да се представя географска информация в карта,текст,графични изображения или чрез ИКТ
2.     Възпитателни
–         Да се възпитават  учениците на  уважение към културата и традициите на другите народи
–         Да се възпитават учениците на уважение към чуждото мнение, толерантност
 
3.     Развиващи
–         Да се развиват уменията за работа в екип
–         Да се развива качествата инициативност, креативност, отговорност
 
Дейностиматериали
Учителят започва урока с краткоизложение по темата :
Ученици,днес ще направим едно удивително пътешествие в морето на знанието по география и икономика за континента Азия.
Учителят предлага на учениците да се разделят на три екипа,които ще тръгнат на това пътешествие.
Първа игра: Откриване и опознаване на континента Азия-КОЙ,КОГА,КАКВО.Учителят определя време за работа-10 мин.След приключване на определеното време екипите си разменят материалите за проверка и попълване на пропуските. Учителят обявява резултатите.
Втора игра:С помощта на географската карта екипите ще трябва да запишат в таблица най-големите находища на полезни изкопаеми в Азия.Учителят определя времето-10 мин.Таблицата е начертана на дъската.След приключване на времето ,всеки екип определя по един представител,който представя работата на екипа.
Трета игра: Екипите получават плик , който съдържа описание на природна зона на Азия.Играта е за бързина и точност.Трябва да отговорят коя е описаната природна зона.Учителят посочва най-добре справилият се екип.
Банян - националното дърво на Индия / природата | Полезни съвети и  интересна информация по всяка тема.Четвърта игра: С помощта на мултимедията учителят представя три характерни растителни вида , които учениците трябва да назоват и определят в коя природна зона се срещат.


Бели листи, цветни листи
Цветни моливи
Контурна карта
Пета игра: Учителят раздава на екипите изображения на  страна в Азия.Под всяко изображение е написано името на страната , но с разбъркани букви. Учителят обяснява правилата.Учениците трябва да запишат правилното наименование на страната и нейната столица.
Пример:
ЛЕНАП………………………..
ИНИПИЛИФ ……………….
ТАЙКИ …………………..
Учениците показват на географската карта.
 
Шеста игра:Учителят предлага на учениците да изброят световните рекорди на Азия,като внимават и допълват съучениците си.След което поставя общокласна задача- да изготвят географски текст,  рисунка или презентация за най-интересния според тях рекорд.Учениците изказват мнение защо избират да пишат , рисуват или презентират.
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
Изготвил: Йорданка Лалова – ст. учител География и икономика