Тема на урока:    
Основни геометрични фигури. Обобщение – 7 клас   
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Затвърждаване на уменията за намиране на лице на геометрични фигури и извличане на информация от чертежи
–         Формиране на умения за интерпретиране на условие за създаване на модел
–         Създаване на навици за работа с чертежи в мрежа и да извлича информация от тях
–         Затвърждаване на понятията: лице, обиколка, височина, мерни единици и др. на геометричните фигури
–         Разширяване, усъвършенстване и затвърждаване на уменията на учениците при решаване на геометрични задачи
2.     Възпитателни
–         Развиване на наблюдателност, концентрация и желание за по-добро усвояване на изучавания материал
–         Чрез използване на различни методи да се повиши мотивацията и активността на учениците
 
3.     Развиващи
–         Да се развиват уменията за работа в екип
–         Да се усъвършенстват уменията на учениците за разчитане и тълкуване на данни от чертеж или математически текст, описвайки житейски ситуации
Прилагане на теоретичните знания за геометрични фигури в практиката
 
Дейностиматериали
•         На мултимедийно приложение се показват основните геометрични фигури, техните елементи и формулите за лице на геометричните фигури.След това учениците ползват работни листи, на които са зададени тестови задачи  и нетестовите задачи като работят самостоятелно. Това дава възможност учителят да осъществи проверка  на знанията и пропуските на учениците. След определено време учителят прави анализ на получената информация при решаване на задачите.
 
•По-нататък класът се разделя на 4 групи и започват да решават практическата задача, като всяка една от групите трябва да намери лицето на определената за тях геометрична фигура. Същата практическа задача е показана на презентацията. След намиране на лицата на определените геометрични фигури от всяка група, получените резултати се записват на дъската, след което учениците трябва да отговорят на оставащите два въпроса на практическата задача.
 
•Задача от презентацията:
Семейство планира да построи къща в трапецовиден участък. Планът включва освен къща да има гараж, беседка и басейн.
Размерите са дадени на чертежа.
 
А) Намерете площта на целия участък.
Б) Намерете застроената площ на къщата (лицето на основата на къщата).
В) Намерете лицето на беседката.
Г) Намерете лицето на басейна.
Д) Намерете каква площ остава незаета в участъка.
 
 
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.

Изготвил: Величко Иванов- ст. учител по математика