Тема на урока:    
Основни геометрични фигури. Практическа дейност – 7 клас   
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Да познават основните геометрични фигури: триъгълник, правоъгълник, успоредник и трапец
–         Да познават видовете триъгълници според страните и ъглите, видовете успоредници и трапеци
–         Формиране на умения за интерпретиране на условие за създаване на модел
–         Създаване на навици за работа с чертежи в мрежа и да извлича информация от тях
–         Затвърждаване на понятията: лице, обиколка, височина, мерни единици и др. на геометричните фигури
–         Разширяване, усъвършенстване и затвърждаване на уменията на учениците при решаване на геометрични задачи
2.     Възпитателни
–         Развиване на наблюдателност, концентрация и желание за по-добро усвояване на изучавания материал
–         Чрез използване на различни практически  методи да се повиши мотивацията и активността на учениците
–         Да се усъвършенстват уменията за работа в екип
–         Да се засили интереса на учениците към математиката
 
3.     Развиващи
–         Да се усъвършенстват уменията на учениците практически да прилагат знанията си за геометричните фигури
–         Развитие на творчески мисловни способности
Прилагане на овладените математически знания и задачи, свързани с житейски ситуации
 
Дейностиматериали
•   Урокът е изцяло практически и ще се проведе в училищния двор на баскетболното игрище и ще има състезателен  характер. Учениците от класа ще бъдат разделени на два отбора по равен брой ученици.Двата отбора ще определят свой капитан и ще изпълняват неговите разпореждания. Ще има жури, което заедно с мен ще определи победителя в практическата игра.
 
• ПЪРВА ИГРА
    Двата отбора ще построят трите вида триъгълници според ъглите. Отделните ученици ще играят ролята на върхове на триъгълниците. След това трябва да намерят обиколката на тези триъгълници
•  ВТОРА ИГРА
Двата отбора ще построят трите вида триъгълници според страните. След това ще трябва да намерят лицето на равностранния и равнобедрения триъгълник
•  ТРЕТА ИГРА
    Двата отбора трябва да построят квадрат и правоъгълник, да намерят обиколките и лицата им
•  ЧЕТВЪРТА ИГРА
    Двата отбора трябва да построят многоъгълник, като участват всички състезатели и да определят вида му
 
     След приключване на последната игра, журито определя победителя в състезанието
 
  
Препоръки към учителя 
Учителят подпомага и насочва учениците по време на практическата задача
 
Съобразява се с темпото на работа на отделните отбори и дава своите препоръки и наставления
 
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
 
Изготвил: Величко Иванов- ст. учител по математика