Тема на урока:    
Урок: Технологии и предприемачество
Тема:Моята идея  
клас: 3                                          
 
Цели на урока: 
Затвърдяване знанията за повторно преработване на отпадъците – рециклиране.
Усъвършенстване на уменията за предлагане на идеи и търсене на решения при изработване на изделия от отпадъчни материали.
Усъвършенстване на уменията за обработване и комбиниране на материалите.
Да научат по-лесно базовите емоции, да ги описват и назовават.
 
Дейностиматериали
ЗАГРЯВАЩО УПРАЖНРНИЕ
Предлага се лице на човече със сменящи се емоции. Към кръга се прикрепят малки табелки, върху които са написани основните емоции/чувства – весел, тъжен, ядосан, притеснен, изненадан, загрижен, разочарован, доволен, горд, объркан.
Учениците са подредени в кръг и се редуват, като завъртат отделни части на лицето и да избират думичката, която съответства на тази емоция.
 
 
 
ДЕЙНОСТ 1
Планетата Земя  е нашият дом, без нея не бихме били същите, както сега. Ние зависим от нея и тя зависи от нас, с действията си определяме бъдещето ѝ. Живеем във време на напредък на науката и техниката и забравяме за извора на прекрасните неща около нас – Природата. Чрез начина си на живот я пренебрегваме и забравяме за нея.
Изхвърляйки  отпадъци, където ни попадне ние унищожаваме даровете на Земята – растенията загиват, животните се разболяват. Да не караме нашия дом да страда – нашата планета диша, смее се и страда точно като нас. Нужно е да се вземат спешни мерки за намаляване на замърсяването.
Какви чувства ви завладяват, когато говорим за застрашената от гибел природа? С помощта на цветни моливи изразете своите чувства на кръгчетата, които са поставени пред вас.
Поставя се темата на урока: „Моята идея“.
Учениците се разделят на три станции: „Млади предприемачи‘‘, „Млади природозащитници“ и „Млади експерти“. На масите в пликове са поставени задачите.
„Млади предприемачи“- Обсъдете и предложете идеи за това какво трябва да направим, за да намалим замърсяването на природата.
„Млади природозащитници“- Обсъдете и предложете идеи за това какви отпадъчни материали може да се използват за изработването на изделия.
„Млади експерти“- Слушат внимателно предложените идеи и дават оценка дали ще спомогнат за опазването на природата.
Дава се възможност всеки  свободно да изкаже мнение по даден въпрос.
 
 
 
ДЕЙНОСТ 2
с канап и залепени маниста; картонени кутии и стари CD, сглобени  Излезлите от употреба изделия от хартия, пластмаса, стъкло и метал може да се преработят и отново да се използват като суровина в производството. Как се нарича този процес?
Пред учениците се поставят предварително събрани отпадъчни материали – картонени кутии, ролки от тоалетна хартия, найлонови торбички, пластмасови бутилки, стари CD, найлонови торбички, сламки, канап и др.
Поставя се задача „Да помогнем на природата“ – с отпадъчните материали да изработят изделия. Напомня се, че идеите са важни и да предложат за какво може да се използват изделията, които ще изработят.
Преди да започнат работа се демонстрират предварително изработени предмети: моливник – от ролка от тоалетна хартия, украсен с цветна хартия; отрязана пластмасова бутилка, увита като автомобил.
Дават се инструкции за безопасна работа: да се работи внимателно с материалите и с инструментите.
В хода на урока при нужда се оказва помощ и се насочва вниманието към комбиниране и съединяване на различните материали.
 
 
ДЕЙНОСТ 3
В края на часа  учениците по станции представят своите модели. Дава се възможност всеки да сподели каква идея е приложена и с какво изделието е различно. Насочва се вниманието към използваните материали и начина на тяхното съединяване.
С изработените предмети успяхме ли да помогнем на природата?
Какви чувства ви завладяват, когато гледате изработените от вас изделия? С помощта на цветни моливи изразете своите чувства на кръгчетата, които са поставени пред вас.
Лице на човече със сменящи се емоции
цветни моливи
цветни кръговекартонени кутии, ролки от тоалетна хартия, найлонови торбички, пластмасови бутилки, стари CD, найлонови торбички, сламки, канап, прежда и др.
Разпечатани емотикони и знаци с пръстче   

ОБОБЩЕНИЕ, ОЦЕНКА/ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Поставяме въпроси:
Какво ново научи?
Замисли ли се над въпроса за опазването на околната среда? 
Преработвайки отпадъчните материали даваме ли своя принос за чиста природа? 
Чакаш ли с нетърпение следващия час?
   Завършва ме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“-„съгласен съм“ , „палец надолу“-„не съм съгласен“, „палец настрани“-„нито да, нито не“.

 
Препоръки към учителя 
Дайте възможност  на децата за обратна вербална връзка.
Дайте възможност всеки ученик да поддържа определено мнение.
 
Изготвил:
Румяна Стефанова – старши учител начален етап
 
Използвана литература/ресурси   
https://priobshti.se/article/u-doma/napravi-si-sam-obrazovatelna-igra-za-uchene-na-emocii