Тема: „Хармония на цветовете в природата”-  групова рисунка по наблюдение на пейзаж от родния край.-7 клас         
Вид на урока- Практическа дейност за развитие на творческите способности и въображение на учениците за работа в екип. 
Цели на урока: 
Цели на урока:
 
Образователни: Систематизиране на знанията за цветовете, усвоени в предишните класове и въвеждане на понятия от живописта, нови за учениците-цветова гама и колорит, използването на различните изразни средства.
 
Развиващи и емоционални:
 
Да възприемат природата и заобикалящата ни среда такава каквато е.
Разграничаване и възприемане на цветовете в природата.
Определяне на преобладаващите цветове при наблюдението и квалифицирането им като топли и студени.
Систематизиране на цветовата гама и определяне на изразните средства при практическото изграждане на рисунката.
Изграждане на умения за самостоятелно изразяване на мнение при определяне на цветове образуващи целостта на изобразителната задача.
Самостоятелно избиране на мястото и начина за изпълнение на изобразителната задача.
Развиване на емоционалността, образното мислене и творческото въображение.
Да се развиват уменията за самостоятелна работа, работа в екип и вземане на индивидуални и групови решения.
 
 
Възпитателни: Да придобият познания за прилагане на практикауменията за използване на различните изразни средства при изграждане на изобразителната творба.
 
Вътрешнопредметни връзки: в урока се използват познания за пейзаж, видове цветове, групирането им, тяхното съчетание, перспектива и изразните средства.
 
Междупредметни връзки: в урока се осъществява връзка между предметите-човекът и природата, човекът и обществото география.
 
Изобразителни понятия: Цветова гама, колорит, перспектива  и пространство.
 
Използвани методи: групова работа, беседа, практическа работа, дискусия, практически игри, самостоятелна работа, анализ на постигнатите резултати.
 
Дейностиматериали
1.Поставяне на темата. Обособяване  на място за работа.
 
Ход на урока: 1 час
 
1.Учениците се разделят на групи за осъществяване на изобразителната задача в една по-голяма картина.
 
2.Учениците сами си разпределят изразните средства с които ще работят и започват да изграждат картината като сами определят кои елементи от наблюдавания пейзаж и предварително направените скици ще включат в картината.
Скицници, цветни моливи, пастели, маркери, гуми, кадастрон
 Прави кратък анализ на скицираната природна среда, забележителностите, преобладаващите цветове, обектите които ще се  пренесат върху  картината.
Учениците правят по няколко пробни рисунки на различни обекти за да определят окончателната тематика на изобразителната задача.
 Вземат решение върху кои обекти ще рисува така, че в края на занятието картината която ще се  сглоби да придобие цялостен завършен вид.
По време на практическата задача учениците беседват по между си как да използват по практично изразните средства,  цветовете при изграждането на скиците, припомнят си видовете цветови гами, как на практика да приложат  цветовете в конкретната ситуация.
По време на практическото занимание всички  се включват в изобразителната задача, като използват различните изразни средства и се стремят при финалното завършване да се получи една цяла картина.
Учениците изразяват собственото си мнение за извършената работа, посочват недостатъци и правят корекции на  работата ако това е необходимо.
Учителят прави анализ на очакваните резултати по изпълнение на поставената задача, анализира уменията на учениците при използването на изразните средства и съчетанието на цветовете, изслушва всички мнения на учениците.
 
Препоръки към учителя 
Учителят  насочва учениците при цялостното изграждане на изобразителната задача, разпределяне на отделните обекти върху картината.
Следи за правилното изпълнение на практическата задача.
Дава указание на учениците по отношение използване на цветове и тяхното съчетание.
Уважава мнението  на всеки ученик за изпълнението на изобразителната задача.
 Изготвил:
/Николай Стефанов/ – ст. учител по ИИ
ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево