Тема на урока:    
„Географско положение и граници на България“ Упражнение и затвърждаване на знания-ГИ-7кл. 
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Да се систематизират и осмислят знанията за географското положение и границите на България
–         Да се усъвършенстват знанията , като определят географски координати и изчисляват разстоянията между тях
–         Да се използва,подбира и анализира географска информация от различни източници
–         Умение да се представя географска информация в карта,текст,графични изображения или чрез ИКТ
–         Да се обогатят знанията за историческото значение на географското положение на България
2.     Възпитателни
–         Да се възпитават  учениците на  уважение към културата и традициите на българския народ
–         Да се възпитават учениците на уважение към чуждото мнение, толерантност
 
3.     Развиващи
–         Да се развиват уменията за работа в екип
Да се развива качествата инициативност, креативност, отговорност
 
Дейностиматериали
Учителя поставя пред учениците основната задача на урока:Систематизиране и затвърждаване на знанията за географското положение, границите на България и тяхното значение.Записва заглавието на урока и насочва вниманието на учениците към задачите с помощта  на които ще упражнят наученото по темата.
 

 
1.Географско положение на България.
        Задача 1.  Запишете на картосхемата в контурната карта крайните  точки на България. Какво е действителното разстояние между тях , като се има предвид , че разстоянието на картосхемата между Връшка чука и нос Шабла е 25,5 см , а между устието на р. Тимок и връх Вейката е 19,5 см ? Мащабът е 1:2 000 000
         Задача 2.   Запишете в тетрадките и дайте кратък писмен отговор на въпроса:От какво се обуславят особеностите на природните компоненти в България?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Граници на България и тяхното значение.
        Задача 1. Опишете границите на България по географски посоки ,като използвате природната карта на България – използва се мултимедия
        Задача 2.  Изчертайте в тетрадките по шаблон контура на нашата страна . . Направете схема на границите на България.
                      Отбележете:
1.     Крайните точки на страната;
2.     Държавите с които граничи България;
3.     Със син цвят водните граници,а с червен- сухоземните;
4.     Главните природни обекти по които преминават границите ни;
 
  Задача 3.

а/ Кои ГКПП са с най-голямо значение за връзките на България с държавите от Централна и Западна Европа ?  
 
 б/ Кои ГКПП са с най-голямо значение за връзките на България с страните от Азия и Близкия изток и защо ?
 
 
 
РАБОТЕН ЛИСТ № 1
 
 
Отбележете с х вярното твърдение
·        България се намира в западната част на Балканския полуостров.
 
·        По р. Велека преминава част от южната граница на България.
 
·        Нос Шабла е най- източната точка на България.
 
·        Най – южната точка на страната е разположена в планината Осогово.
 
·        Географското положение на страната определя разположението й в най- южната част на умерения климатичен пояс.
 
·        Дължината на държавните ни граници е 3425 км.
 
·        Граничния контролно – пропусквателен пункт Калотина е на южната ни граница.
 
 
 
 
 
 
След решаване и  проверка на работния лист – общокласен коментар
 
 
Учителя насочва се вниманието на учениците към следващата задача при която без да се използва географската карта ще отговарят дали дадено твърдение е вярно или грешно.Учениците са разделени на групи и работят в екип.
 
 На учебната дъска предварително    е подготвена таблица с поле и обозначения,които маркират отговорите :
Работата продължава до изпълнение на задачата.
Учителят обобщава и оценява работата на екипите.
 
Задача Да се отбележат със знаци на контурната карта местоположението наГКПП Русе , Видин, Калотина, Кулата, Капитан Андреево и Гюешево.Оцветете с различни цветове главните транспортни коридори,  които ги свързват
 Задача  Вие ще пътувате с пътнически кораб по р. Дунав от нашето пристанище гр. Русе  до пристанище Пасау в Германия. Като се използва картата на Европа учениците да запишат в тетрадките последователността на големите градове и страни през които ще преминат.
Задача : Екипна работа
–         Кой е първият български изследовател географ поставил основите  на българската физическа и икономическа география…………………………………………….
–         На кой връх се събират границите на България, Гърция и Република Македония…………………………………………………………………………………………
–         Кой български възрожденец е изработил първия глобус…………………………………….
–         Първите сведения за географски наблюдения и описания на територията на България са от началото на 19 в. и са свързани с името на френския географ и геолог………………………………………… .
 


С помощта на мултимедията ,при изпълнение на поставената задача екипите разглеждат изображенията
 
Бели листи, цветни листи
Цветни моливи
Контурна карта
картосхема
В края на часа учителят оценява участието на отделните ученици участието на отборите и на класа , като цяло. 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.