Тема на урока:    
Сладкарница „Веселие“–/ предбуквен етап/ 1 час обобщение 
Компетентности като очаквани резултати: 
1.     Умее да съставя текст по картина
2.     Създава диалог по модел
3.     Умее да отзела двата вида изречения от текста
4.     Умее да открива в картинката думи, съответстващи на модели
5.     Умее да анализира думите- брой срички и звукове, видове звукове
 
Дейностиматериали
Въвеждане в темата .
Поставят се въпроси за съставяне на текст по картината.
Къде се развива действието?
Кои са героите?
Кой какво прави?
За какво си говорят?
 
 
 
Игра:
Всеки ученик показва действие пресъздаващо герой от картинката. Представянето става без да говорим. Останалите ученици от класа трябва да познаят кой е героят  За тази дейност всички ученици застават в кръг, за да се виждат. Когато ученикът представя действието и останалите го познаят – всички заедно го повтарят.
 
Какви са по характер героите?
По какво си приличат?
По какво се различават?
Какво похапват?
Как се наричат хората, които приготвят сладкиши в сладкарницата?
Каква професия имат героите? По какво познахте?
Как се отнасят един с друг?
Нека си направим сладкиш?/ От три хартиени ленти учениците изработват триетажна торта и украсяват по избор./
Нека всеки опише своята торта.
Да си представим, че ние сме героите от картинката. / учениците избират герой от картинката и пресъздават разговора между тях в сладкарницата/
Учителят разделя класа на групи и организира „ лов на думи“ . Групите трябва да запомнят съответно: едносрични, двусрични и многосрични думи.
Коя група , колко думи е уловила? Учениците правят звуков анализ и оцветяват схемите под сюжетната картина.
Учителят насочва вниманието на учениците да сравнятброй на гласни звукове и брой на сричките в думите. Обобщава резултатите.
 
 
На учениците  се предлага да продължат изреченията (в обща дискусия):
„Когато имаме общи дейности, ние:……………………….………..“

„Всеки трябва да бъде изслушан, за да ………………………..“ „Всеки може да каже нещо, което: ………………………….“
Електронен учебник на Просвета АзБуки
 
Картончета с емотикони на различни чувства.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цветни хартиени ленти с различна дължина;
ножица, бял лист; лепило; цветни моливи
 
 
 
 
 
 
Подготвени на табло или на мултимедия
Учителя обобщава резултатите от дейността на учениците по време на учебния час. Може да се  постави задача за домашна работа, учениците да изработят маска за драматизация по картината. 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.