Тема на урока:    
„ Чуй вятърчето“–БЕЛ-1 клас   
Компетентности като очаквани резултати: 
1.     Усъвършенстване на четивната техника
2.     Четене с подходяща интонация на различни по цел на изказване изречения.
3.     Четене с разбиране.
4.     Интонация- защо е важна при общуване?
5.     Развиване на емпатия и толерантност.
Развиване на положителна самооценка при децата.
 
Дейностиматериали
Въвеждане в темата .
Песен „ Вятър люшка клони.“
Какво си представяхте докато слушахте тази песен?
С какви думи можем да опишем вятъра?
/ на мултимедиен екран са показани думите:
силен, лек, бурен, нежен, приятен, топъл, студен, приятен, разхлаждащ, палав, закачлив, изненадващ, ураганен/
Учениците разделят думите в две колони според това, какво усещане ще предизвика вятъра. Обосновават избора си. Може да използват емотикони с различни чувства.
Учителят представя заглавието и автора на произведението. Разговор върху заглавието. Учениците може да разсъждават, за какво би могло да се разказва в текста? Кой е главният герой? Как си представяте вятъра? Какво би могъл да ни каже? Къде се развива действието?
Прочит от учител. Изясняване на непознати думи от текста.
Самостоятелен прочит от учениците със задача: Намери интересни думи в текста.
Подборно четене .
Къде скита Вятърчето?
Какво прави с тревите, с орехчетата, в хралупата, в клоните на дърветата, при облаците?
Как Катеричката нарича Вятърчето? Коя дума описва нейното отношение към него?
Защо милва тревите?
Какво е свободата според старият орех?
Как Вятърчето помага на хората?А на животните и растенията?
Задачи за групова работа:
Нарисувайте заедностарият орех?
Нарисувайте заедно скитащ вятър?
Нарисувайте заедно  сборичкване с облаци?
Готовите рисунки се подреждат и обсъждат с учениците.
Добро или лошо е вятърчето? Защо?
Четене на текста с подходяща интонация. Четене по роли.
Електронен учебник на Просвета АзБуки
 
Картончета с емотикони на различни чувства.
 
бял лист; цветни моливи        
Учителя обобщава резултатите от дейността на учениците по време на учебния час. Може да се  постави задача за домашна работа, учениците дапроучат : Как хората използват помощта на вятъра?
Учениците се подреждат в кръг. Обръщат се на дясно и на ляво, потупват този който е пред тях с думите :
„ Браво на теб!“ , след това се прегръщат с думите : „ Браво на мен!“
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.